Loading
 
 •     หน้าหลัก    
 •     เกี่ยวกับคณะ    
  • ประวัติความเป็นมา
  • นโยบายและแผนการพัฒนา
  • โครงสร้างองค์การบริหารงาน
  • งบประมาณ
  • คณะผู้บริหาร
  • คณาจารย์
  • อาคารสถานที่
 •     ระบบการศึกษา    
  • คุณสมบัติบัณฑิต
  • หลักสูตรที่เปิดสอน
  • โครงสร้างหลักสูตร
  • สถิตินักศึกษา
  • ปฏิทินการศึกษา
 •     ประชาสัมพันธ์    
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กิจกรรมและภาพถ่าย
 •     วิจัยและวิชาการ    
  • การดำเนินงานด้านการวิจัย
  • การประกันคุณภาพ
  • มุม QA การประกันคุณภาพ
  • มุม RM การจัดการความเสี่ยง
  • มุม KM การจัดการความรู้
  • วิทยานิพนธ์
 •     ประเมินการสอน    
 •     เว็บบอร์ด    
 
   
 
คณาจารย์
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
ผศ.สุวรรณา ไชยะธน
ตำแหน่ง : ประธานโปรแกรมวิชา
อีเมลล์ :
ผศ.เพียงจิต ด่านประดิษฐ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมลล์ :
ผศ.ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมลล์ :
ผศ.วริยา สมประชา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมลล์ :
อ.รัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมลล์ :
อาจารย์ปวรา ชูสังข์
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมลล์ :
อาจารย์วิลาสินี ทองแถบ
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมลล์ :
 
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
อาจารย์ิ ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน
ตำแหน่ง : ประธานโปรแกรมวิชา
อีเมลล์ :
ผศ.เรวดี ศรีเอี่ยมสะอาด
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมลล์ :
อาจารย์ ดร.ดรุณี โกเมนเอก
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมลล์ :
ผศ.ดร.วิชัย ลำใย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมลล์ :
อาจารย์ ธิติรัตน์ รุ่งเจริญเกียรติ
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมลล์ :
   
 
โปรแกรมวิชาพลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
อาจารย์อำนวย สอิ้งทอง
ตำแหน่งทางวิชาการ : ประธานโปรแกรม
อีเมลล์:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ นพคุณ
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมลล์ :
อาจารย์ชูชีพ คงมีชนม์
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
อีเมลล์ :
อาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
อีเมลล์ :
อาจารย์ ดร.ยงยุทธ ฮิ้นเจริญ
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
อีเมลล์ :
อาจารย์ปัณรสี เอี่ยมสอาด
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
อีเมลล์ : o_sat1@hotmail.com
อาจารย์ณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
อีเมลล์ : mokuho@hotmail.com
อาจารย ์เกษม สุขสมบูรณ์
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
อีเมลล์ :
นางสาวกาญจนา ฐานะ
ตำแหน่งทางวิชาการ: นักวิชาการศึกษา
อีเมลล์ :
 
กลุ่มวิชาวัดผลการศึกษา
อาจารย์ ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย
ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานกลุ่มวิชา
อีเมลล์ :
อาจารย์อรพิณ พัฒนผล
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมลล์ :
อาจารย์กรนภา วัชระธำรงกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมลล์ :
 
 
กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา
ผศ.ดร.โยธิน ศรีโสภา
ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานกลุ่มวิชา
อีเมลล์ :
อาจารย์ ดร.พรรณี สุวัตถี
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมลล์ :
อาจารย์ ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมลล์ :
อาจารย์ ดร.พิชญาภา ยืนยาว
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
อีเมลล์ :
 
กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน
อาจารย์จำรัส อินทลาภาพร
ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานกลุ่มวิชา
อีเมลล์ :
ผศ.ดร.สมจิต จันทร์ฉาย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมลล์ :
อาจารย์เอกชัย ไวยโสภี
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมลล์ :
อาจารย์พนม จองเฉลิมชัย
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
อีเมลล์ :
 
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
ผศ.ดร.สมจิต จันทร์ฉาย
ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานกลุ่มวิชา
อีเมลล์ :
อาจารย์จิราภรณ์ หงษ์ประชา
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมลล์ :
อาจารยดวงสมร สารแสน
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมลล์ :
 
 
กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวและการศึกษาพิเศษ
อาจารย์เจษฎา บุญมาโฮม
ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานกลุ่มวิชา
อีเมลล์ :
อาจารย์พีรเทพ รุ่งคุณากร
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมลล์ :
อาจารย์วิรัติ เนตรสว่าง
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมลล์ :
 
 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
อาจารย์ ดร.พรรณี สุวัตถี
ตำแหน่ง : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
อีเมลล์ :
ผศ.ดร.โยธิน ศรีโสภา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมลล์ :
อาจารย์ ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมลล์ :
อาจารย์ ดร.พิชญาภา ยืนยาว
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมลล์ :