Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  b

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

อาจารย์.ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ์

------------------------------------------------


......

------------------------------------------------

------------------------------------------------

 

Statistics Statistics
304831
Online User Online1
Today Today23
Yesterday Yesterday288
ThisMonth This Month5,515
LastMonth Last Month7,267
ThisYear This Year19,257
LastYear Last Year74,755

 

 

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

ข่าวทั่วไป

[20-03-2561]ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง โครงพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
[21-02/2561]ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารีบการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560
[10-01-2561]การอบรมเตรียมความพร่อมก่อนสอบและการทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ(CEPT) ก่อนจบการศึกษา สำหรับนักศึกษา(รหัส57)
[29-12-2560] ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
17/11/2560ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง รับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อรับทุนสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEFL/ITP ประจำปีการศึกษา 2560
17/11/2560เปิดรับสมัตนนักศึกษาทุกชั้นปีเพื่อรับทุนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP (120 ทุน) 
[04-10-2560]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และยินยันการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
[24-08-2560]หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
[15-08-2560]แผนผังแสดงขั้นตอนการขอหนังสือรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
[31-07-2560]ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง โครงการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญกาญพิเศษ
[11-04-2560]ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน  รุ่นที่ 1
[29-03-2560]ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง  ผู้ที่ยืนยันการอบรม  วันที่ 3-7 เมษายน 2560
[23-03-2560]กิจกรรมอบรมและทดสอบภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[10-01-2560]ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559
[28-12-2559]ประกาศรับสมัครนักเรียนอายุ 2-4 ปี ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีการศึกษา 2560
[08-11-2559] ประกาศคณะครุศาสตร์  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเชญ
[07-10-2559] ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
[22-06-2559] สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ขอเชิญครู อาจารย์ ศิษย์เก่า และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2559 ณ อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สนใจติดต่อ 085 559 5019, 086 393 8435 หรือ 034 261064
[22-06-2559] ประกาศคณะครุศาสตร์ ผู้ผ่านการอบรม 26-29 เม.ย. 59
[22-04-2559] รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
[24-03-2559] ดาวน์โหลดเอกสารรับรองคุณวุฒิ (ก.พ. ระดับบัณฑิตศึกษา) 
[24-03-2559] ดาวน์โหลดเอกสารรับรองคุณวุฒิ (ก.พ. ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) 
[24-03-2559] ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ. ระดับบัณฑิตศึกษา) 
[24-03-2559] ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ. ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) 
[04-03-2559] ประกาศอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
[23-02-2559] ตารางคุมสอบกลางภาค
[10-11-2558] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
[21-09-2558] ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ 

ข่าวรับสมัครและกิจกรรมภายนอกคณะ

เว็บไซต์หางานที่น่าสนใจ