Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

อาจารย์.ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ์

------------------------------------------------


......

------------------------------------------------

------------------------------------------------

 

Statistics Statistics
267869
Online User Online1
Today Today43
Yesterday Yesterday181
ThisMonth This Month4,881
LastMonth Last Month6,046
ThisYear This Year57,050
LastYear Last Year102,704

 

 

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

ข่าวทั่วไป

[04-10-2560]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และยินยันการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
[24-08-2560]หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 
[15-08-2560]แผนผังแสดงขั้นตอนการขอหนังสือรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
[31-07-2560]ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง โครงการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญกาญพิเศษ
[11-04-2560]ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน  รุ่นที่ 1
[29-03-2560]ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง  ผู้ที่ยืนยันการอบรม  วันที่ 3-7 เมษายน 2560
[23-03-2560]กิจกรรมอบรมและทดสอบภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[10-01-2560]ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559
[28-12-2559]ประกาศรับสมัครนักเรียนอายุ 2-4 ปี ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีการศึกษา 2560
[08-11-2559] ประกาศคณะครุศาสตร์  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเชญ
[07-10-2559] ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
[22-06-2559] สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ขอเชิญครู อาจารย์ ศิษย์เก่า และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2559 ณ อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สนใจติดต่อ 085 559 5019, 086 393 8435 หรือ 034 261064
[22-06-2559] ประกาศคณะครุศาสตร์ ผู้ผ่านการอบรม 26-29 เม.ย. 59
[22-04-2559] รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
[24-03-2559] ดาวน์โหลดเอกสารรับรองคุณวุฒิ (ก.พ. ระดับบัณฑิตศึกษา) 
[24-03-2559] ดาวน์โหลดเอกสารรับรองคุณวุฒิ (ก.พ. ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) 
[24-03-2559] ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ. ระดับบัณฑิตศึกษา) 
[24-03-2559] ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ. ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) 
[04-03-2559] ประกาศอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
[23-02-2559] ตารางคุมสอบกลางภาค
[10-11-2558] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
[21-09-2558] ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ 

ข่าวรับสมัครและกิจกรรมภายนอกคณะ

เว็บไซต์หางานที่น่าสนใจ