ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

------------------------------------------------

       ปฏิทินกิจกรรม 

   


......

------------------------------------------------

      STUDENT

------------------------------------------------

    

 

 

Statistics Statistics
1001078
Online User Online1
Today Today106
Yesterday Yesterday360
ThisMonth This Month4,573
LastMonth Last Month25,066
ThisYear This Year63,806
LastYear Last Year106,119

   

Slider images

    

Slider images
Slider images
Slider images

 

 

 

               
 
   
                

 

  

               

          

 

      

              

 

 

 

 


 

    

     
   

โครงการอบรมเสริมทักษะและคุณลักษณะความเป็นครูตาม ModelCompetency หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 กิจกรรม การบูรณาการสอน TPCK ในการพัฒนาผู้เรียนในยุค 4.0

 
       
 
       
28 สิงหาคม 2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแนะแนวอาชีพสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ตามคู่มือ สพฐ.)
 

7-8 สิงหาคม 2566
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่การประกันคุณภาพตามแนว AUNQA
ระยะที่ 2

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566
โครงการอบรมเสริมทักษะและคุณลักษณะความเป็ป็นครูตาม Model Competency
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 กิจกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล

โดยวิทยากร
อาจารย์ ดร.ภานนท์ คุ้มสุภา
       
 
       

24 กรกฎาคม 2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก
กิจกรรมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และสื่อแอพพลิเคชั่นสำหรับเด็กปฐมวัย

 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำการศึกษา 2565

20 กรกฎาคม 2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก
กิจกรรมภแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลดิจิทัลการจัดทำคลิป วิดีทัศน์ ออกแบบสื่อดิจิทัลฯ

       

 

 

 

 

 

19 กรกฎาคม 66
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้สื่อส่งเสริมการ เรียนรู้ในยุคดิจิทัลดิจิทัลการจัดทำคลิป วิดีทัศน์ ออกแบบสื่อดิจิทัลสำหรับครูฯ

 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566
คณะครุศาสตร์ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566
ณ ห้องประชุม 1 อาคารปฏิบัติการครุศาสตร์และศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย

13 กรกฎาคม 2566
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
สาขาวิชาชีพครู 2566

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 กรกฎาคม 2566
โครงการอบรมเสริมทักษะและคุณลักษณะความเป็นครูตาม Model Competency หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 กิจกรรม การออกแบบการจัดการเรียนรู้
โดยวิทยากร ผศ.ดร. พงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ

 

รน. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2566

วันที่ 8 กรกฎาคม 2566
โครงการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและชุมชนเพื่อการพัฒนาความยั่งยืน

 

 

 

 

 อ่านฉบับเก่า

 

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

 

           

            

            

 

 

 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

          

 

 

 

 

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม