------------------------------------------------

       ปฏิทินกิจกรรม 

   


......

------------------------------------------------

      STUDENT

------------------------------------------------

 

 

Statistics Statistics
592111
Online User Online2
Today Today66
Yesterday Yesterday292
ThisMonth This Month7,860
LastMonth Last Month9,557
ThisYear This Year79,138
LastYear Last Year115,174

   

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา  
ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์ อาจารย์ ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญาภา ยืนยาว อาจารย์ ดร.นภาเดช บุญเชิดชู
อาจารย์ ดร.อรพรรณ ตู้จินดา อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ  พุ่มดียิ่ง
   
กลุ่มวิชาจิตวิทยา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจษฎา บุญมาโฮม อาจารย์นลินทิพย์ คชพงษ์
อาจารย์สุประภา วิวัฒนิวงศ์ อาจารย์นววิช นวชีวินมัย
   
สาขาวิชาการประถมศึกษา  
อาจารย์จิราภรณ์ อนุตธโต อาจารย์ ดร.บุญสม ทับสาย
อาจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์ อาจารย์เอกชัย ไวยโสภี
   
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  
อาจารย์ ดร.ดรุณี โกเมนเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวดี ศรีเอี่ยมสะอาด
อาจารย์เทพยพงษ์ เศษคึมบง

อาจารย์ ดร.ดวงดาว  รุ่งเจริญเกียรติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหะ พุกศิริวงศ์ชัย
อาจารย์ภานนท์   คุ้มสุภา     อาจารย์มารุต   คล่องแคล่ว
สาขาวิชาพลศึกษา  
อาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์ อาจารย์ชูชีพ คงมีชนม์
อาจารย์รวิวรรณ ขันทอง อาจารย์วิวัฒน์ บุญจับ
อาจารย์เกษม สุขสมบูรณ์ อาจารย์ณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์
อาจารย์ ดร.ปัณรสี เอี่ยมสอาด อาจารย์ ดร. ยงยุทธ ฮิ้นเจริญ
อาจารย์อรรถกร เวชการ อาจารย์อำนวย สอิ้งทอง
   
กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน  
อาจารย์พนม จองเฉลิมชัย อาจารย์จำรัส อินทลาภาพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์ อาจารย์ ดร.จินตนา ศิริธัญญารัตน์
อาจารย์ ดร.บุญสม ทับสาย  
   
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
อาจารย์ปวรา ชูสังข์ อาจารย์รัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร
อาจารย์วิลาสินี ทองแถบ อาจารย์พัศมณฉัตร ปาคุต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วริยา สมประชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณา ไชยะธน อาจารย์จารุวรรณ สาสูงเนิน
อาจารย์แก้วตา ริวเชี่ยวโชติ อาจารย์จุติกาญจน์ สังข์ยิ้ม
   
สาขาวิชาวิจัยและวัดผลการศึกษา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณี สุจจิตร์จูล อาจารย์อรพิณ พัฒนผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย