ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

   

อาจารย์.ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ์

------------------------------------------------


......

------------------------------------------------

------------------------------------------------

 

Statistics Statistics
321197
Online User Online2
Today Today166
Yesterday Yesterday209
ThisMonth This Month4,886
LastMonth Last Month8,545
ThisYear This Year35,623
LastYear Last Year74,755

 

 

        คณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

อาจารย์ล้วน  สุขบาง                  หัวหน้าคณะวิชา  พ.ศ. 2517-2520

อาจารย์ดำรงค์   สากรวิมล           หัวหน้าคณะวิชา  พ.ศ. 2520-2523

ผศ.บรรดล  สุขปิติ                       หัวหน้าคณะวิชา  พ.ศ. 2524-2529

อ.สุชาติ  ผุดผ่อง                         หัวหน้าคณะวิชา  พ.ศ. 2530-2534       

อ.ไพโรจน์  ทองดี                        หัวหน้าคณะวิชา  พ.ศ. 2535-2538

ผศ.สุนันท์  จรูญรัตน์                    คณบดีคณะครุศาสตร์  พ.ศ. 2539-2542

อาจารย์มัณฑนา  เลี้ยงอำนวย      คณบดีคณะครุศาสตร์  พ.ศ. 2543-2544

ผศ.สุนีย์   แจ้งใจธรรม                  คณบดีคณะครุศาสตร์  พ.ศ. 2544-2552

อาจารย์ชัยยุธ  มณีรัตน์                 คณบดีคณะครุศาสตร์  พ.ศ. 2552-2555

ผศ.ดร.โยธิน  ศรีโสภา                  คณบดีคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2556-13 พ.ค. 2560

อาจารย์ ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ์         คณบดีคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน