ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

------------------------------------------------

       ปฏิทินกิจกรรม 

   


......

------------------------------------------------

      STUDENT

------------------------------------------------

    

 

 

Statistics Statistics
837984
Online User Online1
Today Today35
Yesterday Yesterday233
ThisMonth This Month6,831
LastMonth Last Month7,340
ThisYear This Year6,831
LastYear Last Year93,973

   

คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์

 

 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ ตู้จินดา
คณบดีคณะครุศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ์
รองคณบดี

อาจารย์อำนวย สอิ้งทอง
รองคณบดี

อาจารย์ ดร.เทพยพงษ์ เศษคึมบง
รองคณบดี

อาจารย์ลัทธสิทธิ์  ทวีสุข
รองคณบดี

อาจารย์ ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค
ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา

อาจารย์พนม จองเฉลิมชัย
ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณี สุจจิตร์จูล
ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาวิจัยและวัดผลการศึกษา

อาจารย์ ดร.นลินทิพย์ คชพงษ์
ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์
ประธานสาขาสาขาวิชาพลศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหะ  พุกศิริวงศ์ชัย
 ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

อาจารย์แก้วตา  ริวเชี่ยวโชติ
ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

อาจารย์จิราภรณ์ อนุตธโต
ประธานสาขาวิชาการประถมศึกษา
 
อาจารย์ ดร.ปวรา ชูสังข์
หัวหน้าศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย
  นางสาวเกษรา จูทอง
เลขา