ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

------------------------------------------------

       ปฏิทินกิจกรรม 

   


......

------------------------------------------------

      STUDENT

------------------------------------------------

    

 

 

Statistics Statistics
837991
Online User Online1
Today Today42
Yesterday Yesterday233
ThisMonth This Month6,838
LastMonth Last Month7,340
ThisYear This Year6,838
LastYear Last Year93,973

   

แผนปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ ปี 2557

>> แผนปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ ปี 2557

 

แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์งบ 61

>> แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์งบ 61

 

แบบฟอร์มสมอ.08

>> แนวปฏิบัติในการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (สมอ.08)

>> แบบฟอร์มประวัติข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร-และผลงานทางวิชาการ

>> แบบฟอร์มยืนยันการเปลี่ยนแปลง

>> การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจารย์ประจาหลักสูตร

 

แบบฟอร์มความเสี่ยง

>> แบบฟอร์มความเสี่ยง

 

แบบฟอร์มประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

>> แบบการยกเลิกตัวบ่งชี้ที่ไม่มีการดำเนินงาน

>> แบบประเมินหลักสูตรของนักศึกษา

>> แบบประเมินหลักสูตรของอาจารย์

>> แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ

>> แบบฟอร์มส่วนสรุปผลการประเมิน-และทิศทางการพัฒนา-ระดับหลักสูตร่-รอบ-6-เดือน(1)

>> แบบฟอร์มหลักฐานการตรวจประเมิน

>> แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล

>> ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา-2560

>> ตารางคำนวณระดับหลักสูตร_มคอ 7 (2 กค 59)

>> บันทึกภาคสนาม_ป_โท_48 (2)

>> บันทึกภาคสนาม_ป_โท_58 (1)

>> บันทึกภาคสนาม_ป_ตรี_48 (1)

>> บันทึกภาคสนาม_ป_ตรี_58 (2)

>> ฟอร์ม-มคอ.7-หลักสูตร-เกณฑ์-ปี-48 (60)

>> ฟอร์ม-มคอ.7-หลักสูตร-เกณฑ์-ปี-58 (60)

>> ฟอร์มรายงานผลจากงานประกัน 60