ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

------------------------------------------------

       ปฏิทินกิจกรรม 

   


......

------------------------------------------------

      STUDENT

------------------------------------------------

    

 

 

Statistics Statistics
1001080
Online User Online1
Today Today108
Yesterday Yesterday360
ThisMonth This Month4,575
LastMonth Last Month25,066
ThisYear This Year63,808
LastYear Last Year106,119

   

เอกสาร/Download

[17-05-2021] แบบบันทึกส่งผลการเรียนเพิ่มเติม
[29-11-2019] เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน 2562
[29-11-2019] เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562
[29-11-2019] บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับธันวาคม 2561
[29-11-2019] บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561
[29-11-2019] หลักเกณฑ์และแนวทางการของบลงทุน 2564
[29-11-2019] แบบฟอร์มการจัดทำแผนงบลงทุน 64-68
[29-11-2019] แบบฟอร์มคำของบลงทุน-สิ่งก่อสร้าง
[29-11-2019] ใบปะหน้าคำขอครุภัณฑ์ 64
[29-11-2019] แบบฟอร์มขอครุภัณฑ์ 64
[05-05-2018] สรุปประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[05-05-2018] ตัวอย่างใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (นิเทศนักศึกษา ค.บ. 5 ปี)  PDF
[05-05-2018] แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (นิเทศนักศึกษา ค.บ. 5 ปี)  Word
[05-05-2018] แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (นิเทศนักศึกษา ค.บ. 5 ปี)  PDF
[05-05-2018] ตัวอย่างใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (นิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิต) PDF  
[05-05-2018] แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (นิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิต) Word  
[05-05-2018] แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (นิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิต) PDF
[05-05-2018] แบบฟอร์มบันทึกข้อความเสนอรายชื่อและรายละเอียดพัสดุ 2562 PDF
[05-05-2018] แบบฟอร์มบันทึกข้อความเสนอรายชื่อและรายละเอียดพัสดุ 2562 Word
[27-04-2018] แบบ กจ.9
[27-04-2018] ใบสำคัญรับเงิน
[27-04-2018] เอกสารค้ำประกันแนบสัญญายืมเงิน
[27-04-2018] ใบสำคัญรับเงินกรณีเบิกค่าตอบแทนวิทยากร
[21-09-2015] แบบฟอร์มที่ 1 RM
[21-09-2015] แบบฟอร์มที่ 2 RM
[21-09-2015] แบบฟอร์มที่ 3 RM
[21-09-2015] Template-รายงานการประเมินตนเองคณะ
[09-06-2015] รายงานขอซื้อขอจ้าง
[30-05-2014] ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
[30-05-2014] ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
[30-05-2014] ใบขออนุญาตใช้รถยนต์
[30-05-2014] แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
[30-05-2014] แบบขออนุญาตผู้ปกครองพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
[30-05-2014] แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักศึกษาไปนอกสถานที่
[30-05-2014] บันทึกข้อความ
[30-05-2014] ขออนุญาตไปต่างประเทศ
[30-05-2014] ขอรับรองเงินเดือน
[30-05-2014] ข้อมูลวิทยากร
[30-05-2014] ขอมีบัตรประจำตัว
[30-05-2014] ขอไปราชการ
[30-05-2014] ใบสมัครอาจารย์พิเศษ
[20-06-2019] ตัวอย่างแบบเสนอโครงการ (PDF)
[20-06-2019] ตัวอย่างแบบเสนอโครงการ (Word)
[20-06-2019] แบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมทำงาน reprofile (PDF)
[20-06-2019] แบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมทำงาน reprofile (Word)
[20-06-2019] ตัวอย่างสรุปโครงการและหลักฐานการเบิกจ่าย   (PDF)
[20-06-2019] ตัวอย่างสรุปโครงการและหลักฐานการเบิกจ่าย  (Word)
[31-10-2022] ใบสมัครอาจารย์คณะครุศาสตร์
[01-05-2022] คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
[01-05-2022] คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2