ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

   

อาจารย์.ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ์

------------------------------------------------


......

------------------------------------------------

------------------------------------------------

 

Statistics Statistics
321184
Online User Online3
Today Today153
Yesterday Yesterday209
ThisMonth This Month4,873
LastMonth Last Month8,545
ThisYear This Year35,610
LastYear Last Year74,755

 

 

 
 
 
อาจารย์ ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ์
คณบดีคณะครุศาสตร์
 
 
อาจารย์อรพิณ  พัฒนผล
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
อาจารย์เอกชัย  ไวยโสภี
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
อาจารย์ ดร.ปัณรสี  เอี่ยมสอาด
รองคณบดีคณะครุศาสตร์