ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ์

------------------------------------------------

       ปฏิทินกิจกรรม 

   


......

------------------------------------------------

------------------------------------------------

 

 

Statistics Statistics
381809
Online User Online1
Today Today261
Yesterday Yesterday665
ThisMonth This Month10,937
LastMonth Last Month14,321
ThisYear This Year96,235
LastYear Last Year74,755

   

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คณะผู้บริหารคณะ  Chief executive


 
                                            

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ์      คณบดีคณะครุศาสตร์   
อาจารย์ ดร.ปัณรสี  เอี่ยมสอาด
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
 
อาจารย์อรพิณ  พัฒนผล                            รองคณบดีคณะครุศาสตร์
 
อาจารย์เอกชัย  ไวยโสภี
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
 
อาจารย์ ดร.อรพรรณ ตู้จินดา
ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์
 
อาจารย์ปวรา ชูสังข์
ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์