ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ์

------------------------------------------------

       ปฏิทินกิจกรรม 

   


......

------------------------------------------------

------------------------------------------------

 

 

Statistics Statistics
405851
Online User Online1
Today Today57
Yesterday Yesterday350
ThisMonth This Month8,052
LastMonth Last Month12,772
ThisYear This Year8,052
LastYear Last Year112,225

   

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คณะผู้บริหารคณะ  Chief executive


 
                                            

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ์      คณบดีคณะครุศาสตร์   
อาจารย์ ดร.ปัณรสี  เอี่ยมสอาด
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
 
อาจารย์อรพิณ  พัฒนผล                            รองคณบดีคณะครุศาสตร์
 
อาจารย์เอกชัย  ไวยโสภี
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
 
อาจารย์ ดร.อรพรรณ ตู้จินดา
ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์
 
อาจารย์ปวรา ชูสังข์
ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์