------------------------------------------------

       ปฏิทินกิจกรรม 

   


......

------------------------------------------------

------------------------------------------------

 

 

Statistics Statistics
445261
Online User Online2
Today Today295
Yesterday Yesterday329
ThisMonth This Month6,615
LastMonth Last Month9,459
ThisYear This Year47,462
LastYear Last Year112,225

   

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คณะผู้บริหารคณะ  Chief executive


 
                                            

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ์      คณบดีคณะครุศาสตร์   
อาจารย์ ดร.ปัณรสี  เอี่ยมสอาด
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
 
อาจารย์อรพิณ  พัฒนผล                            รองคณบดีคณะครุศาสตร์
 
อาจารย์เอกชัย  ไวยโสภี
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
 
อาจารย์ ดร.อรพรรณ ตู้จินดา
ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์
 
อาจารย์ปวรา ชูสังข์
ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์