ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

------------------------------------------------

       ปฏิทินกิจกรรม 

   


......

------------------------------------------------

      STUDENT

------------------------------------------------

    

 

 

Statistics Statistics
837997
Online User Online1
Today Today48
Yesterday Yesterday233
ThisMonth This Month6,844
LastMonth Last Month7,340
ThisYear This Year6,844
LastYear Last Year93,973

   

คณาจารย์
 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 
 
       
     
 
 
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชา
 
 
 
       
 
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
 
       
 
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
 
 
       
     
 
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
   
 
 
 
 

 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
 
 
 
     
 
 
 
       
 
ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 
       
   
 
 
อาจารย์ลัทธสิทธิ์  ทวีสุข 
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
 
 
 
 
สาขาวิชาพลศึกษา
 
 
 
     
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์
ตำแหน่ง: ประธานสาขาวิชา
 
   
       
 
ตำแหน่ง: อาจารย์
 
ตำแหน่ง: อาจารย์
 
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 
       
 
ตำแหน่ง: อาจารย์
 
ตำแหน่ง:อาจารย์
 
อาจารย์รวิวรรณ  สื่อสุวรรณ
ตำแหน่ง:อาจารย์
 
 
 
       
 
ตำแหน่ง: อาจารย์
 
อาจารย์ฐปนพ เกิดสว่างเนตร
ตำแหน่ง: อาจารย์
 
 
 
     
กลุ่มวิชาวิจัยและวัดผลการศึกษา

 
 
 
     
 
ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานกลุ่มวิชา
 
   
       
   
 
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา

 
 
     
  อาจารย์ ดร.ธีรวุธ  ธาดาตันติโชค
ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานกลุ่มวิชา
 
   
       
         
  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญาภา ยืนยาว
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 

 

       
   
อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ  พุ่มดียิ่ง
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ ตู้จินดา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 
กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน


 

     
 
ตำแหน่ง :ผู้ประสานงานกลุ่มวิชา
 
 
 
       
 
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
 
 
       
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส อินทลาภาพร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 
 
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
 
สาขาวิชาการประถมศึกษา

 

       
   
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชา
 
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวและการศึกษาพิเศษ 

 

 

 
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ 
 
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชา