ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ์

------------------------------------------------

       ปฏิทินกิจกรรม 

   


......

------------------------------------------------

------------------------------------------------

 

 

Statistics Statistics
381817
Online User Online1
Today Today269
Yesterday Yesterday665
ThisMonth This Month10,945
LastMonth Last Month14,321
ThisYear This Year96,243
LastYear Last Year74,755

   

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คณาจารย์
 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 
ผศ.สุวรรณา ไชยะธน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
ผศ.ดร.รัฐด่าว พิศาลพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
ผศ.วริยา  สมประชา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 
อาจารย์รัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
อาจารย์ปวรา ชูสังข์
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
อาจารย์วิลาสินี ทองแถบ
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
อาจารย์แก้วตา  ริวเชี่ยวโชค
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชา
 
 
อาจารย์จารุวรรณ  สาสูงเนิน
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
อาจารย์จุติกาญจน์  สังข์ยิิม
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
อาจารย์พัศมณฉัตร  ปาคุต
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
อ.ดร.ดวงดาว รุ่งเจริญเกียรติ
ตำแหน่ง :  อาจารย์
ผศ.ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์เทพยพงษ์ เศษคึมบง
ตำแหน่ง : อาจารย์
ผศ.สหะ  พุกศิริวงศ์ชัย
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชา
     
อาจารย์ภานนท์ คุ้มสุภา  
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
อาจารย์มารุต  คล่องแคล่ว 
ตำแหน่ง : อาจารย์
   
 
สาขาวิชาพลศึกษา
 
อาจารย์อรรถกร เวชการ
ตำแหน่ง: ประธานสาขาวิชา
 
อาจารย์ชูชีพ คงมีชนม์
ตำแหน่ง: อาจารย์
 
อาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์
ตำแหน่ง: อาจารย์
 
 
อาจารย์ ดร.ยงยุทธ ฮิ้นเจริญ
ตำแหน่ง: อาจารย์
 
อาจารย์ปัณรสี เอี่ยมสอาด
ตำแหน่ง:อาจารย์
 
อาจารย์อำนวย สอิ้งทอง
ตำแหน่ง: อาจารย์
 
อาจารย์ณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์
ตำแหน่ง: อาจารย์
 
อาจารย์เกษม สุขสมบูรณ์
ตำแหน่ง: อาจารย์ 
อาจารย์วิวัฒน์ บุญจับ
ตำแหน่ง: อาจารย์
อาจารย์รวิวรรณ  ขันทอง
ตำแหน่ง: อาจารย์
 
       

 

กลุ่มวิชาวิจัยและวัดผลการศึกษา

 
 
ผศ.ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย
ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานกลุ่มวิชา
อาจารย์อรพิณ พัฒนผล
ตำแหน่ง : อาจารย์
ผศ.วรรณี สุจจิตร์จูล
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
 
กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา
         
  
ผศ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานกลุ่มวิชา
ผศ.ดร.พิชญาภา ยืนยาว
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ ดร.ธีรวุธ  ธาดาตันติโชค
ตำแหน่ง : อาจารย์
อาจารย์ ดร.นภาเดช บุญเชิดชู
ตำแหน่ง : อาจารย์
อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ  พุ่มดียิ่ง
ตำแหน่ง : อาจารย์
อาจารย์ ดร.อรพรรณ ตู้จินดา
ตำแหน่ง : อาจารย์

 

   

กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน

 
อาจารย์ ดร.จำรัส อินทลาภาพร
ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานกลุ่มวิชา
 
รศ.ดร.สมจิต จันทร์ฉาย
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ผศ.ดร.ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 

 
อาจารย์พนม จองเฉลิมชัย
ตำแหน่ง: อาจารย์
อาจารย์ ดร.จินตนา ศิริธัญญารัตน์
ตำแหน่ง : อาจารย์
   

สาขาวิชาการประถมศึกษา

รศ.ดร.สมจิต จันทร์ฉาย
ตำแหน่ง :รองศาสตราจารย์
อาจารย์จิราภรณ์ อนุตธโต
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชา
อาจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์
ตำแหน่ง : อาจารย์

 

 
 
อาจารย์เอกชัย ไวยโสภี
ตำแหน่ง : อาจารย์
อาจารย์ ดร.บุญสม ทับสาย
ตำแหน่ง : อาจารย์
 

 

กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวและการศึกษาพิเศษ 
 
ผศ.เจษฎา  บุญมาโฮม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์นลินทิพย์ คชพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานกลุ่มวิชา
 

 
อาจารย์นววิช   นวชีวินมัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
อาจารย์สุประภา  วิวัฒนิวงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 
ผศ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์
ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.พิชญาภา ยืนยาว
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์