ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ์

------------------------------------------------

       ปฏิทินกิจกรรม 

   


......

------------------------------------------------

------------------------------------------------

 

 

Statistics Statistics
336642
Online User Online1
Today Today58
Yesterday Yesterday188
ThisMonth This Month6,397
LastMonth Last Month7,444
ThisYear This Year51,068
LastYear Last Year74,755

 

 

คณาจารย์
 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 
ผศ.สุวรรณา ไชยะธน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
ผศ.ดร.รัฐด่าว พิศาลพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
ผศ.วริยา  สมประชา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 
อ.รัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
อาจารย์ปวรา ชูสังข์
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
อาจารย์วิลาสินี ทองแถบ
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
อาจารย์แก้วตา  ริวเชี่ยวโชค
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชา
 
 
อาจารย์จารุวรรณ  สาสูงเนิน
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
อาจารย์จุติกาญจน์  สังข์ยิิม
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
อาจารย์พัศมณฉัตร  ปาคุต
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
 
อ.ดร.ดวงดาว รุ่งเจริญเกียรติ
ตำแหน่ง :  อาจารย์
 
ผศ.เรวดี ศรีเอี่ยมสะอาด
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชา
 
อาจารย์ ดร.ดรุณี โกเมนเอก
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
 
 
ผศ.ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
อาจารย์เทพยพงษ์ เศษคึมบง
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
ผศ.สหะ  พุกศิริวงศ์ชัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
 
 
สาขาวิชาพลศึกษา
 
อาจารย์อรรถกร เวชการ
ตำแหน่ง: ประธานสาขาวิชา
 
อาจารย์ชูชีพ คงมีชนม์
ตำแหน่ง: อาจารย์
 
อาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์
ตำแหน่ง: อาจารย์
 
 
อาจารย์ ดร.ยงยุทธ ฮิ้นเจริญ
ตำแหน่ง: อาจารย์
 
อาจารย์ปัณรสี เอี่ยมสอาด
ตำแหน่ง:อาจารย์
 
อาจารย์อำนวย สอิ้งทอง
ตำแหน่ง: อาจารย์
 
อาจารย์ณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์
ตำแหน่ง: อาจารย์
 
อาจารย์เกษม สุขสมบูรณ์
ตำแหน่ง: อาจารย์ 
อาจารย์วิวัฒน์ บุญจับ
ตำแหน่ง: อาจารย์
อาจารย์รวิวรรณ  ขันทอง
ตำแหน่ง: อาจารย์
 
       

 

กลุ่มวิชาวัดผลการศึกษา

 
 
ผศ.ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย
ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานกลุ่มวิชา
อาจารย์อรพิณ พัฒนผล
ตำแหน่ง : อาจารย์
อาจารย์วรรณี สุจจิตร์จูล
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
 
กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา
         
  
ผศ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานกลุ่มวิชา
ผศ.ดร.พิชญาภา ยืนยาว
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ ดร.ธีรวุธ  ธาดาตันติโชค
ตำแหน่ง : อาจารย์
อาจารย์ ดร.นภาเดช บุญเชิดชู
ตำแหน่ง : อาจารย์
อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ  พุ่มดียิ่ง
ตำแหน่ง : อาจารย์
อาจารย์ ดร.อรพรรณ ตู้จินดา
ตำแหน่ง : อาจารย์

 

   

กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน

อาจารย์ ดร.จำรัส อินทลาภาพร
ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานกลุ่มวิชา
 
รศ.ดร.สมจิต จันทร์ฉาย
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
อาจารย์เอกชัย ไวยโสภี
ตำแหน่ง : อาจารย์
อาจารย์พนม จองเฉลิมชัย
ตำแหน่ง: อาจารย์

อาจารย์ ดร.บุญสม ทับสาย
ตำแหน่ง : อาจารย์
อาจารย์ ดร.จินตนา ศิริธัญญารัตน์
ตำแหน่ง : อาจารย์
   

สาขาวิชาการประถมศึกษา

รศ.ดร.สมจิต จันทร์ฉาย
ตำแหน่ง :รองศาสตราจารย์
อาจารย์จิราภรณ์ อนุตธโต
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชา
อาจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์
ตำแหน่ง : อาจารย์

   
ผศ.ดร.ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์เอกชัย ไวยโสภี
ตำแหน่ง : อาจารย์
   

 

กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวและการศึกษาพิเศษ 
 
ผศ.เจษฎา  บุญมาโฮม
ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานกลุ่มวิชา
อาจารย์นลินทิพย์ คชพงษ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
 

 
อาจารย์นววิช   นวชีวินมัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
อาจารย์สุประภา  วิวัฒนิวงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 
ผศ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ผศ.ดร.พิชญาภา ยืนยาว
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์