------------------------------------------------

       ปฏิทินกิจกรรม 

   


......

------------------------------------------------

      STUDENT

------------------------------------------------

 

 

Statistics Statistics
566317
Online User Online1
Today Today199
Yesterday Yesterday189
ThisMonth This Month1,701
LastMonth Last Month8,264
ThisYear This Year53,344
LastYear Last Year115,174

   

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คณาจารย์
 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 
 
       
   
อาจารย์แก้วตา  ริวเชี่ยวโชค
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชา
 
 
อาจารย์พัศมณฉัตร  ปาคุต 
ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย
 
 
       
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริยา  สมประชา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
อาจารย์วิลาสินี ทองแถบ
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
 
       
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
อาจารย์จุติกาญจน์  สังขาร
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
 อาจารย์ปวรา ชูสังข์
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
 
 
       
     
 
อาจารย์จารุวรรณ  สาสูงเนิน
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
   
 
 
 
 

 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
 
 
 
     
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหะ  พุกศิริวงศ์ชัย
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชา
 
   
       
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงดาว รุ่งเจริญเกียรติ
ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
อาจารย์เทพยพงษ์ เศษคึมบง
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
 
       
   
อาจารย์ภานนท์ คุ้มสุภา  
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
 
 
อาจารย์มารุต  คล่องแคล่ว 
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
 
 
 
 
สาขาวิชาพลศึกษา
 
 
 
     
 
อาจารย์รวิวรรณ  สื่อสุวรรณ
ตำแหน่ง: ประธานสาขาวิชา
 
   
       
 
อาจารย์อรรถกร เวชการ
ตำแหน่ง: อาจารย์
 
อาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์
ตำแหน่ง: อาจารย์
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ฮิ้นเจริญ
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 
       
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม สุขสมบูรณ์
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
อาจารย์ ดร.ปัณรสี เอี่ยมสอาด
ตำแหน่ง:อาจารย์
 
อาจารย์วิวัฒน์ บุญจับ
ตำแหน่ง: อาจารย์
 
 
 
       
ผศ.ณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์
ตำแหน่ง: อาจารย์
 
อาจารย์อำนวย สอิ้งทอง
ตำแหน่ง: อาจารย์
 
อาจารย์กาญจนา ฐานะ
ตำแหน่ง :อาจารย์
 
กลุ่มวิชาวิจัยและวัดผลการศึกษา

 
 
 
     
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณี สุจจิตร์จูล
ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานกลุ่มวิชา
 
   
       
   
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
 
 
อาจารย์ ดร.อรพิณ พัฒนผล
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา

 
 
     
  อาจารย์ ดร.ธีรวุธ  ธาดาตันติโชค
ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานกลุ่มวิชา
 
   
       
         
  
ผศ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
ผศ.ดร.พิชญาภา ยืนยาว
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
อาจารย์ ดร.นภาเดช บุญเชิดชู
ตำแหน่ง : อาจารย์
 

 

       
   
อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ  พุ่มดียิ่ง
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ ตู้จินดา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
 
กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน


 

     
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์
ตำแหน่ง :ผู้ประสานงานกลุ่มวิชา
 
   
       
 
อาจารย์ ดร.จำรัส อินทลาภาพร
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
อาจารย์ ดร.บุญสม ทับสาย
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ศิริธัญญารัตน์
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
 
       
     
 
อาจารย์พนม จองเฉลิมชัย
ตำแหน่ง: อาจารย์
   
สาขาวิชาการประถมศึกษา


 

     
 
อาจารย์จิราภรณ์ อนุตธโต
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชา
 
   
       
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 
อาจารย์เอกชัย ไวยโสภี
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
 
กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวและการศึกษาพิเศษ  

     
 
อาจารย์นววิช   นวชีวินมัย
ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานกลุ่มวิชา
 
   
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  บุญมาโฮม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 
อาจารย์ ดร.นลินทิพย์ คชพงษ์
ตำแหน่ง : อาจารย์