------------------------------------------------

       ปฏิทินกิจกรรม 

   


......

------------------------------------------------

      STUDENT

------------------------------------------------

 

 

Statistics Statistics
592093
Online User Online1
Today Today48
Yesterday Yesterday292
ThisMonth This Month7,842
LastMonth Last Month9,557
ThisYear This Year79,120
LastYear Last Year115,174

   

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คณาจารย์
 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 
 
       
   
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชา
 
 
ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย
 
 
       
 
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
 
       
 
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
 
 
       
     
 
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
   
 
 
 
 

 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
 
 
 
     
 
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชา
 
   
       
 
ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
 
       
   
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
 
 
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
 
 
 
 
สาขาวิชาพลศึกษา
 
 
 
     
 
อาจารย์รวิวรรณ  สื่อสุวรรณ
ตำแหน่ง: ประธานสาขาวิชา
 
   
       
 
ตำแหน่ง: อาจารย์
 
ตำแหน่ง: อาจารย์
 
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 
       
 
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
ตำแหน่ง:อาจารย์
 
ตำแหน่ง: อาจารย์
 
 
 
       
ตำแหน่ง: อาจารย์
 
ตำแหน่ง: อาจารย์
 
อาจารย์กาญจนา ฐานะ
ตำแหน่ง :อาจารย์
 
กลุ่มวิชาวิจัยและวัดผลการศึกษา

 
 
 
     
 
ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานกลุ่มวิชา
 
   
       
   
 
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา

 
 
     
  อาจารย์ ดร.ธีรวุธ  ธาดาตันติโชค
ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานกลุ่มวิชา
 
   
       
         
  
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 

 

       
   
อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ  พุ่มดียิ่ง
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ ตู้จินดา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 
กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน


 

     
 
ตำแหน่ง :ผู้ประสานงานกลุ่มวิชา
 
   
       
 
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
 
       
     
 
ตำแหน่ง: อาจารย์
   
สาขาวิชาการประถมศึกษา


 

     
 
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชา
 
   
       
   
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
 
กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวและการศึกษาพิเศษ  

     
 
ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานกลุ่มวิชา
 
   
 
 
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 
ตำแหน่ง : อาจารย์