------------------------------------------------

       ปฏิทินกิจกรรม 

   


......

------------------------------------------------

      STUDENT

------------------------------------------------

 

 

Statistics Statistics
743981
Online User Online2
Today Today50
Yesterday Yesterday411
ThisMonth This Month6,801
LastMonth Last Month6,758
ThisYear This Year6,801
LastYear Last Year118,255

   

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คณาจารย์
 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 
 
       
     
 
 
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชา
 
 
 
       
 
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
 
       
 
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
 
 
       
     
 
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
   
 
 
 
 

 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
 
 
 
     
 
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชา
 
 
       
 
ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 
       
       
อาจารย์ ดร.มนธิรา  บุญญวินิจ  
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
 
 
อาจารย์ลัทธสิทธิ์  ทวีสุข 
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
 
 
 
 
สาขาวิชาพลศึกษา
 
 
 
     
 
อาจารย์รวิวรรณ  สื่อสุวรรณ
ตำแหน่ง: ประธานสาขาวิชา
 
   
       
 
ตำแหน่ง: อาจารย์
 
ตำแหน่ง: อาจารย์
 
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 
       
 
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
ตำแหน่ง:อาจารย์
 
ตำแหน่ง: อาจารย์
 
 
 
       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
ตำแหน่ง: อาจารย์
 
อาจารย์กาญจนา ฐานะ
ตำแหน่ง :อาจารย์
 
กลุ่มวิชาวิจัยและวัดผลการศึกษา

 
 
 
     
 
ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานกลุ่มวิชา
 
   
       
   
 
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา

 
 
     
  อาจารย์ ดร.ธีรวุธ  ธาดาตันติโชค
ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานกลุ่มวิชา
 
   
       
         
  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญาภา ยืนยาว
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 

 

       
   
อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ  พุ่มดียิ่ง
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ ตู้จินดา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 
กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน


 

     
 
ตำแหน่ง :ผู้ประสานงานกลุ่มวิชา
 
 
 
       
 
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
 
 
       
     
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส อินทลาภาพร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
   
สาขาวิชาการประถมศึกษา


 

     
 
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชา
 
   
       
   
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
 
กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวและการศึกษาพิเศษ  

     
 
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
 
   
 
 
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
 
ตำแหน่ง : อาจารย์