ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

   

อาจารย์.ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ์

------------------------------------------------


......

------------------------------------------------

------------------------------------------------

 

Statistics Statistics
321180
Online User Online2
Today Today149
Yesterday Yesterday209
ThisMonth This Month4,869
LastMonth Last Month8,545
ThisYear This Year35,606
LastYear Last Year74,755

 

 

คณาจารย์
 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 
ผศ.สุวรรณา ไชยะธน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมลล์ :
ผศ.ดร.รัฐด่าว พิศาลพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมลล์ :
ผศ.วริยา  สมประชา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมลล์ :
 
อ.รัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมลล์ :
อาจารย์ปวรา ชูสังข์
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมลล์ :
อาจารย์วิลาสินี ทองแถบ
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมลล์ :
อาจารย์แก้วตา  ริวเชี่ยวโชค
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมลล์ :
 
อาจารย์จารุวรรณ  สาสูงเนิน
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมลล์ :
อาจารย์จุติกาญจน์  สังข์ยิิม
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมลล์ :
อาจารย์พัศมณฉัตร  ปาคุต
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมลล์ :
 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
 
อ.ดร.ดวงดาว รุ่งเจริญเกียรติ
ตำแหน่ง :  อาจารย์
อีเมลล์ :
ผศ.เรวดี ศรีเอี่ยมสะอาด
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชา
อีเมลล์ :
อาจารย์ ดร.ดรุณี โกเมนเอก
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมลล์ :
 
 
ผศ.ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมลล์ :
อาจารย์เทพยพงษ์ เศษคึมบง
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมลล์ :
ผศ.สหะ  พุกศิริวงศ์ชัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมลล์ :
 
 
สาขาวิชาพลศึกษา
 
ผศ.สุชาติ นพคุณ
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมลล์ :
อาจารย์ชูชีพ คงมีชนม์
ตำแหน่ง: อาจารย์
อีเมลล์ :
อาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์
ตำแหน่ง: อาจารย์
อีเมลล์ :
 
อาจารย์ ดร.ยงยุทธ ฮิ้นเจริญ
ตำแหน่ง: อาจารย์
อีเมลล์ :
อาจารย์ปัณรสี เอี่ยมสอาด
ตำแหน่ง:อาจารย์
อีเมลล์ : o_sat1@hotmail.com
อาจารย์อำนวย สอิ้งทอง
ตำแหน่ง: อาจารย์
อีเมลล์ : amnuay_ku59@hotmail.com
อาจารย์ณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์
ตำแหน่ง: อาจารย์
อีเมลล์ : mokuho@hotmail.com
 
   
 
 
 
อาจารย์เกษม สุขสมบูรณ์
ตำแหน่ง: อาจารย์
อีเมลล์ :
อาจารย์อรรถกร เวชการ
ตำแหน่ง: ประธานสาขาวิชา
อีเมลล์ :
อาจารย์วิวัฒน์ บุญจับ
ตำแหน่ง: อาจารย์
อีเมลล์ :
อาจารย์รวิวรรณ  ขันทอง
ตำแหน่ง: อาจารย์
อีเมลล์ :

 

กลุ่มวิชาวัดผลการศึกษา

 
 
ผศ.ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย
ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานกลุ่มวิชา
อีเมลล์ :
อาจารย์อรพิณ พัฒนผล
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมลล์ :
อาจารย์วรรณี สุจจิตร์จูล
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมลล์ :
 
 
กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา
อาจารย์ ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานกลุ่มวิชา
อีเมลล์ :
ผศ.ดร.พิชญาภา ยืนยาว
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมลล์ :
อาจารย์ ดร.ธีรวุธ  ธาดาตันติโชค
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมลล์ :
อาจารย์ ดร.นภาเดช บุญเชิดชู
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมลล์ :
อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ  พุ่มดียิ่ง
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมลล์ :
อาจารย์ ดร.อรพรรณ ตู้จินดา
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมลล์ :

 

   

ลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน

อาจารย์ ดร.จำรัส อินทลาภาพร
ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานกลุ่มวิชา
อีเมลล์ :
รศ.ดร.สมจิต จันทร์ฉาย
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
อีเมลล์ :
อาจารย์เอกชัย ไวยโสภี
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมลล์ :
อาจารย์พนม จองเฉลิมชัย
ตำแหน่ง: อาจารย์
อีเมลล์ :

อาจารย์ ดร.บุญสม ทับสาย
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมลล์ :
อาจารย์ ดร.จินตนา ศิริธัญญารัตน์
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมลล์ :
   

สาขาวิชาการประถมศึกษา

รศ.ดร.สมจิต จันทร์ฉาย
ตำแหน่ง :รองศาสตราจารย์
อีเมลล์ :
อาจารย์จิราภรณ์ อนุตธโต
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชา
อีเมลล์ :
อาจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมลล์ :

     
ผศ.ดร.ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมลล์ :
 
   

 

กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวและการศึกษาพิเศษ 
 
ผศ.เจษฎา  บุญมาโฮม
ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานกลุ่มวิชา
อีเมลล์ :
อาจารย์นลินทิพย์ คชพงษ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมลล์ :
 
 
อาจารย์นววิช   นวชีวินมัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมลล์ :
อาจารย์สุประภา  วิวัฒนิวงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมลล์ :
 
 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 
อาจารย์ ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมลล์ :
ผศ.ดร.พิชญาภา ยืนยาว
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมลล์ :