ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ์

------------------------------------------------

       ปฏิทินกิจกรรม 

   


......

------------------------------------------------

------------------------------------------------

 

 

Statistics Statistics
344576
Online User Online1
Today Today29
Yesterday Yesterday242
ThisMonth This Month4,984
LastMonth Last Month9,347
ThisYear This Year59,002
LastYear Last Year74,755

 

 


หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
ใน ปีการศึกษา 2554 คณะครุศาสตร์ ได้จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษาในระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริ ญญาตรีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ โดยเปิดทำการสอนในหลักสูตร ต่อไปนี้


ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)
         1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย **
         2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา *
             ระดับปริญญาตรี (วท.บ. 4 ปี)
         4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (ค.บ. 5 ปี) *
         5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา (ค.บ. 5 ปี) * 
    

 ระดับสูงกว่าปริญญาตรี
          1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ)

          2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา *

         3. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน *

        4. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู (ภาคพิเศษ) 

         หมายเหตุ ** เปิดสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
                         * เปิดสอนเฉพาะภาคปกติ