ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

อาจารย์.ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ์

------------------------------------------------


......

------------------------------------------------

------------------------------------------------

 

Statistics Statistics
315275
Online User Online2
Today Today260
Yesterday Yesterday336
ThisMonth This Month7,509
LastMonth Last Month8,450
ThisYear This Year29,701
LastYear Last Year74,755

 

 


หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
ใน ปีการศึกษา 2554 คณะครุศาสตร์ ได้จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษาในระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริ ญญาตรีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ โดยเปิดทำการสอนในหลักสูตร ต่อไปนี้


ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)
         1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย **
         2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ * 
         3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา *
             ระดับปริญญาตรี (วท.บ. 4 ปี)
         4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (ค.บ. 5 ปี) *
         5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา (ค.บ. 5 ปี) *


         หมายเหตุ ** เปิดสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
                         * เปิดสอนเฉพาะภาคปกติ

 
    
 ระดับสูงกว่าปริญญาตรี
         1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา *
         2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน *


         หมายเหตุ ** เปิดสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
                         * เปิดสอนเฉพาะภาคปกติ