ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

   

อาจารย์.ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ์

------------------------------------------------


......

------------------------------------------------

------------------------------------------------

 

Statistics Statistics
321189
Online User Online3
Today Today158
Yesterday Yesterday209
ThisMonth This Month4,878
LastMonth Last Month8,545
ThisYear This Year35,615
LastYear Last Year74,755

 

 

การประกันคุณภาพ  (แผนปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ ปี 2557 ดาวน์โหลด )

..........คณะครุศาสตร์มีระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ที่จัดทำขึ้นเพื่อติดตามการตรวจสอบการประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักของคณะครุศาสตร์ และโครงการในภาพรวมของคณะครุศาสตร์ โดยมุ่งเน้นให้มีการกำหนดระบบและกลไกหลักในการควบคุม (Quality Control) การตรวจสอบ (Quality Auditing) และ การประเมิน (Quality Assessment) ทั่วทั้ง คณะครุศาสตร์
..........ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์มี 2 ระบบ ได้แก่ ระบบการประกันคุณภาพภายใน และ ระบบการประกันคุณภาพภายนอก ตามกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน ) หรือเรียกว่า สมศ.


กลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์ประกอบด้วย

..........1. มีกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ คณะครุศาสตร์ และกำหนดความรับผิดชอบในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายการประกันคุณภาพที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร
..........2. มีเกณฑ์ / ตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา
..........3. มีกระบวนการในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
..........4. ผู้บริหารและอาจารย์ / บุคลากร ของคณะครุศาสตร์มีส่วนร่วมในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
..........5. มีการประเมินตนเองและจัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของ คณะครุศาสตร์
..........1. เร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา
..........2. ส่งเสริมให้มีการประเมินการปฏิบัติงานและสามารถตรวจสอบได้
..........3. เร่งรัดให้มีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์กับ บุคคล / องค์กร
..........4. ส่งเสริมให้มีการนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร และผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์เผยแพร่ต่อสังคมภายนอก

คณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะครุศาสตร์ มีองค์ประกอบและหน้าที่ ประกอบด้วยที่ปรึกษา ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ดังรายนามต่อไปนี้
..........1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน   ศรีโสภา               ที่ปรึกษากรรมการ
..........2. อาจารย์ชัยยุธ                       มณีรัตน์               ที่ปรึกษากรรมการ
..........3. อาจารย์  ดร.ดวงใจ                ชนะสิทธิ์              ประธานกรรมการ
..........4. อาจารย์พนม                         จองเฉลิมชัย         กรรมการ
..........5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา        บุญมาโฮม            กรรมการ
..........6. อาจารย์นลินทิพย์                   คชพงษ์               กรรมการ
..........7. อาจารย์เอกชัย                      ไวยโสภี                กรรมการ
..........8. อาจารย์ดวงสมร                     สารแสน               กรรมการ
..........9. อาจารย์จิราภรณ์                     หงษ์ประชา           กรรมการ  
..........10.  อาจารย์กรนภา                    วัชระธำรงกุล         กรรมการ
..........11.  อาจารย์ปัณรสี                     เอี่ยมสอาด           กรรมการ
..........12.  อาจารย์วรรณี                      สุจจิตร์จูล             กรรมการ
..........13.  อาจารย์รัตนวรรณ                 ลิมวัฒนาสมุทร      กรรมการ
..........14.  อาจารย์จำรัส                       อินทลาภาพร        กรรมการ
..........15.  อาจารย์อรพิณ                     พัฒนผล               กรรมการ
..........16.  อาจารย์ปวรา                       ชูสังข์                  กรรมการ
..........17.  อาจารย์วิลาสินี                     ทองแถบ              กรรมการ
..........18.  อาจารย์เทพยพงษ์                เศษคึมบง             กรรมการ
..........19.  อาจารย์ ดร.นภาภรณ์             ยอดสิน                กรรมการ
..........20.  อาจารย์ ดร.นภาเดช              บุญเชิดชู              กรรมการ
..........21.  อาจารย์นววิช                       นวชีวินมัย             กรรมการ
..........22.  อาจารย์แก้วตา                      ริวเชี่ยวโชติ          กรรมการ
..........23.  อาจารย์จารุวรรณ                   สาสูงเนิน             กรรมการ
..........24.  อาจารย์วิวัฒน์                       บุญจับ                กรรมการ
..........25.  อาจารย์รวิวรรณ                     ขันทอง              กรรมการ
..........26.  นางสาววรางค์ศิริ                   วโรดมรุจิรานนท์    กรรมการและเลขานุการ
..........27.  นางสาวเกษรา                       จูทอง                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีหน้าที่ดังนี้
..........1.  กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
..........2.  ให้คำแนะนำปรึกษาและสนับสนุนการประกันคุณภาพทุกหน่วยงานในคณะครุศาสตร์
..........3.  กำกับดูแลมาตรฐานคุณภาพระดับสาขาวิชา/โปรแกรมวิชาและระดับคณะครุศาสตร์
..........4.  วางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในของคณะครุศาสตร์
..........5.  จัดทำเกณฑ์และรายละเอียดในการประกันคุณภาพการศึกษา
..........6.  จัดทำกรอบและแนวทางปฏิบัติในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน
..........7.  ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การบริหารและการจัดการ
..........8.  จำทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะครุศาสตร์
..........9.  ให้คำปรึกษาการประกันคุณภาพระดับสาขาวิชา/โปรแกรมวิชาภายในคณะครุศาตร์
..........10. พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพต่อสาขาวิชา/โปรแกรมและคณะ
..........11. กำหนดแนวทางการปรันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา/โปรแกรมและคณะ
..........12. จัดวางระบบประกันคุณภาพทางการศึกษาของสาขาวิชา/โปรแกรมและคณะ
..........13. จัดทำคู่มือและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
..........14. ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง
..........15. จัดให้มีการรับรองคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา/โปรแกรม
..........16. เผยแพร่ผลงานการประเมินคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา /โปรแกรมอย่างสม่ำเสมอ
..........17. ปฏิบัติการอื่นๆอันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
..........18. รายงานผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาแก่คณะรวมทั้งหน่วยงานที่ได้รับการประเมินและตรวจสอบ