------------------------------------------------

       ปฏิทินกิจกรรม 

   


......

------------------------------------------------

      STUDENT

------------------------------------------------

 

 

Statistics Statistics
743953
Online User Online1
Today Today22
Yesterday Yesterday411
ThisMonth This Month6,773
LastMonth Last Month6,758
ThisYear This Year6,773
LastYear Last Year118,255

   

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 
บุคลากรคณะครุศาสตร์
 
สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
 
 
นางสาวเกษรา  จูทอง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวจินตนา  อินทร์แหยม
ตำแหน่ง : ผู้ปฎิบัติงานบริหาร
นางจันทมา  คำพล
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
นางสาววรางค์ศิริ วโรดมรุจิรานนท์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 

 

 
นายสิรณัฐชา  ศรีโกมลทิพย์
ตำแหน่ง :นักวิชาการโสตศึกษา
นายนคร  สุทธาวรรณ์
ตำแหน่ง : ลูกจ้างประจำ
นางสาวภรณ์นภัส  ธีระโรจนพงษ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

นางสาวราตรี  เหลืองดำรงค์
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา

   

 

นายธนาวุฒิ ภู่มาตร
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
นางสาวฝนทิพย์ สุเมฆะกุล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 

 

 
   

 

ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย

นางธนิกา  จำนงค์ภักดิ์
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
 
นางสาวอังสุมา  มณีสุข
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
 
นางสาววิมาดา  ชนะวัฒนานนท์
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
 
นางสาวธิดา  ชื่นชม
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
 
นางสาวสิริรัตน์  แย้มสวน
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
 
นางสาวสุพิชาพัส  ทรัพย์สมบรูณ์
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
 
นางสาวอัมพิกา  ศรีบานเย็น
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
 

นางสาวสุดาพร  เดชอุดม
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

 

   
 

นางสาวสุทินา   อินทะนิน
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา

นางสาวมลธิตรา​  อินทร์แสง
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
 

 

เจ้าหน้าที่อาคารพลศึกษา

 
นางสาวอรญา   บุตรอ่ำ
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
 
นายไกรศร พงษ์ศิริชัยเจริญ
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
 
นายโสภณ   แย้มนิยม
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
 
       

 

เจ้าหน้าที่ดูแลคณะครุศาสตร์

 
นางสาวบุญมา  สาดแล่น
ตำแหน่ง :พนักงานทั่วไป
นายประวิทย์ ทองขาว
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
นางสาวเสาวนีย์   รูปสูง
ตำแหน่ง :พนักงานทั่วไป
 
       
 

 

 

 
นางสมศรี   อู่ข้าวอู่น้ำ
ตำแหน่ง :พนักงานทั่วไป
นายณัฐดนัย      มนัสวงษ์กาญจน์ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
นายภัคธัช        เปียสมุทร
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป