------------------------------------------------

       ปฏิทินกิจกรรม 

   


......

------------------------------------------------

      STUDENT

------------------------------------------------

 

 

Statistics Statistics
520163
Online User Online1
Today Today241
Yesterday Yesterday346
ThisMonth This Month7,190
LastMonth Last Month9,788
ThisYear This Year7,190
LastYear Last Year115,174

   

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

บุคลากรคณะครุศาสตร์
 
สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
 
นางสาวเกษา  จูทอง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
นางสาวจินตนา  อินทร์แหยม
ตำแหน่ง : ผู้ปฎิบัติงานบริหาร
 
นางสาวจันทมา  คำพล
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
นางสาววรางค์ศิริ วโรดมรุจิรานนท์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
 

 

 
นายสิรณัฐชา  ศรีโกมลทิพย์
ตำแหน่ง :นักวิชาการโสตศึกษา
 
นายนคร  สุทธาวรรณ์
ตำแหน่ง : ลูกจ้างประจำ
 
นางสาวภรณ์นภัส  ธีระโรจนพงษ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
 
นางสาวราตรี  เหลืองดำรงค์
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
 

 ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย

นางสาวธนิกา  จำนงค์ภักดิ์
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
 
นางสาวอังสุมา  มณีสุข
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
 
นางสาววิมาดา  ชนะวัฒนานนท์
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
 
นางสาวธิดา  ชื่นชม
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
 
นางสาวสิริรัตน์  แย้มสวน
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
 
นางสาววนิดา  ทรัพย์สมบูรณ์
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
 
นางสาวอัมพิกา  ศรีบานเย็น
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
 
นางสาวจริยา  จันทร์เพ็ญ
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
 
   
นางสาวสุทินา   อินทะนิน
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
นางสาวสุดาพร  เดชอุดม
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
   

เจ้าหน้าที่อาคารพลศึกษา

นางสาวอรญา   บุตรอ่ำ
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
 
นายธนวัฒน์ ยุมังกร
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
 
นายไกรศร พงษ์ศิริชัยเจริญ
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
นายโสภณ   แย้มนิยม
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
 
       
 
 
   

 

คนงานประจำอาคาร A5

   
นางสาวเสาวนีย์   รูปสูง
ตำแหน่ง :พนักงานทั่วไป

นายณัฐดนัย      มนัสวงษ์กาญจน์ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

นายภัคธัช        เปียสมุทร
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

 
 
 

แม่บ้านประจำคณะครุศาสตร์

นางสาวบุญมา  สาดแล่น
ตำแหน่ง :พนักงานทั่วไป
นายประวิทย์ ทองขาว
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

แม่บ้านประจำศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย

 
นางสมศรี   อู่ข้าวอู่น้ำ
ตำแหน่ง :พนักงานทั่วไป