ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

------------------------------------------------

       ปฏิทินกิจกรรม 

   


......

------------------------------------------------

      STUDENT

------------------------------------------------

    

 

 

Statistics Statistics
1001079
Online User Online1
Today Today107
Yesterday Yesterday360
ThisMonth This Month4,574
LastMonth Last Month25,066
ThisYear This Year63,807
LastYear Last Year106,119

   

 
บุคลากรคณะครุศาสตร์
สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
 
 
       
 
นางสาวเกษรา  จูทอง
ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้า
สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
 
 
นางจันทมา  คำพล
ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้างานวิชาการ
วิจัยและพัฒนานักศึกษา
   
           
 
   
 
นางสาวจินตนา  อินทร์แหยม
ตำแหน่ง : ผู้ปฎิบัติงานบริหาร
นางสาวภรณ์นภัส  ธีระโรจนพงษ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
นางสาวราตรี  เหลืองดำรงค์
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
 
 
           
 
 
   
 
นางสาววรางค์ศิริ วโรดมรุจิรานนท์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
นางสาวฝนทิพย์ สุเมฆะกุล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

   
 

นางสาวทัศนีย์  ชุนใช้
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา 

  นายณัฐวุฒิ ทองขาว 
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
         

 

 

 

ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย

 

 
 
นางสาวอังสุมา  มณีสุข
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
นางธนิกา  จำนงค์ภักดิ์
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
นางสาววิมาดา  ชนะวัฒนานนท์
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา

 
         
   
 
นางสาวสิริรัตน์  แย้มสวน
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
นางสุพิชาพัส ชลานนท์
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
นางสาวอัมพิกา  ศรีบานเย็น
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา

 

         
   
  นางสาวธิดา  ชื่นชม
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
นางสาวสุทินา   อินทะนิน
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
นางสาวมลธิตรา​  อินทร์แสง
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
 
         
         
         

 

เจ้าหน้าที่อาคารพลศึกษา

     
 
นายไกรศร พงษ์ศิริชัยเจริญ
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
 
นายโสภณ   แย้มนิยม
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
 
         

 

เจ้าหน้าที่ดูแลคณะครุศาสตร์

   
 
นางสาวบุญมา  สาดแล่น
ตำแหน่ง :พนักงานทั่วไป
นายประวิทย์ ทองขาว
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
นางสาวเสาวนีย์   รูปสูง
ตำแหน่ง :พนักงานทั่วไป