ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ์

------------------------------------------------

       ปฏิทินกิจกรรม 

   


......

------------------------------------------------

------------------------------------------------

 

 

Statistics Statistics
354261
Online User Online1
Today Today144
Yesterday Yesterday259
ThisMonth This Month5,104
LastMonth Last Month9,565
ThisYear This Year68,687
LastYear Last Year74,755

 

 

บุคลากรคณะครุศาสตร์
 
สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
 
นางสาวเกษา  จูทอง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
นางสาวจินตนา  อินทร์แหยม
ตำแหน่ง : ผู้ปฎิบัติงานบริหาร
 
นางสาวจันทมา  คำพล
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
นางสาววรางค์ศิริ วโรดมรุจิรานนท์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
 

 

 
นายศิโรจน์  ศรีโกมลทิพย์
ตำแหน่ง :นักวิชาการโสตศึกษา
 
นายนคร  สุทธาวรรณ
ตำแหน่ง : ลูกจ้างประจำ
 
นางสาวภรณ์นภัส  ธีระโรจนพงษ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
 
นางสาวราตรี  เหลืองดำรงค์
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
 

 ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย

นางสาวธนิกา  จำนงค์ภักดิ์
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
 
นางสาวอังสุมา  มณีสุข
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
 
นางสาววิมาดา  ชนะวัฒนานนท์
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
 
นางสาวธิดา  ชื่นชม
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
 
นางสาวสิริรัตน์  แย้มสวน
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
 
นางสาววนิดา  ทรัพย์สมบูรณ์
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
 
นางสาวอัมพิกา  ศรีบานเย็น
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
 
นางสาวจริยา  จันทร์เพ็ญ
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
 
       
       

เจ้าหน้าที่อาคารพลศึกษา

นางสาวกาญจนา ฐานะ
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
 
นายธนวัฒน์ ยุมังกร
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
 
นายไกรศร พงษ์ศิริชัยเจริญ
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
นายโสภณ   แย้มนิยม
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
 
     
นางสาวอรญา   บุตรอ่ำ
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
 
 
   

 

คนงานประจำอาคารพลศึกษา

 
 
นายประวิทย์ ทองขาว
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

นายณัฐดนัย      มนัสวงษ์กาญจน์ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

นายภัคธัช        เปียสมุทร

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

 
 
 

แม่บ้านประจำคณะครุศาสตร์

นางสาวบุญมา  สาดแล่น
ตำแหน่ง :พนักงานทั่วไป
นางสาวเสาวนีย์   รูปสูง
ตำแหน่ง :พนักงานทั่วไป

แม่บ้านประจำศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย

 
นางสมศรี   อู่ข้าวอู่น้ำ
ตำแหน่ง :พนักงานทั่วไป