ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

------------------------------------------------

       ปฏิทินกิจกรรม 

   


......

------------------------------------------------

      STUDENT

------------------------------------------------

    

 

 

Statistics Statistics
837979
Online User Online2
Today Today30
Yesterday Yesterday233
ThisMonth This Month6,826
LastMonth Last Month7,340
ThisYear This Year6,826
LastYear Last Year93,973

   

 
บุคลากรคณะครุศาสตร์
 
สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
 
       
 
นางสาวเกษรา  จูทอง
ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้า
สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
 
 
นางจันทมา  คำพล
ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้างานวิชาการ
วิจัยและพัฒนานักศึกษา
   
           
 
   
 
นางสาวจินตนา  อินทร์แหยม
ตำแหน่ง : ผู้ปฎิบัติงานบริหาร
นายสิรณัฐชา  ศรีโกมลทิพย์
ตำแหน่ง :นักวิชาการโสตศึกษา
นายนคร  สุทธาวรรณ์
ตำแหน่ง : ลูกจ้างประจำ
 
 
           
 
   
 
นางสาวภรณ์นภัส  ธีระโรจนพงษ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
นางสาวราตรี  เหลืองดำรงค์
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
นางสาววรางค์ศิริ วโรดมรุจิรานนท์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

         
       
 
 
นางสาวฝนทิพย์ สุเมฆะกุล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
 
         

 

 

 

ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย

 

 
 
นางสาวอังสุมา  มณีสุข
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
นางธนิกา  จำนงค์ภักดิ์
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
นางสาววิมาดา  ชนะวัฒนานนท์
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา

 
         
   
 
นางสาวสิริรัตน์  แย้มสวน
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
นางสาวสุพิชาพัส  ทรัพย์สมบรูณ์
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
นางสาวอัมพิกา  ศรีบานเย็น
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา

 

         
   
  นางสาวสุดาพร  เดชอุดม
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
นางสาวสุทินา   อินทะนิน
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
นางสาวธิดา  ชื่นชม
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
 
         
       
    นางสาวมลธิตรา​  อินทร์แสง
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
   

 

เจ้าหน้าที่อาคารพลศึกษา

   
 
นางสาวอรญา   บุตรอ่ำ
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
นายไกรศร พงษ์ศิริชัยเจริญ
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
นายโสภณ   แย้มนิยม
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
 
         

 

เจ้าหน้าที่ดูแลคณะครุศาสตร์

   
 
นางสาวบุญมา  สาดแล่น
ตำแหน่ง :พนักงานทั่วไป
นายประวิทย์ ทองขาว
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
นางสาวเสาวนีย์   รูปสูง
ตำแหน่ง :พนักงานทั่วไป
 
         
 
 

 

 

 
 
นางสมศรี   อู่ข้าวอู่น้ำ
ตำแหน่ง :พนักงานทั่วไป
 
นายณัฐดนัย      มนัสวงษ์กาญจน์ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป