------------------------------------------------

       ปฏิทินกิจกรรม 

   


......

------------------------------------------------

      STUDENT

------------------------------------------------

 

 

Statistics Statistics
566279
Online User Online5
Today Today161
Yesterday Yesterday189
ThisMonth This Month1,663
LastMonth Last Month8,264
ThisYear This Year53,306
LastYear Last Year115,174

   

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

บุคลากรคณะครุศาสตร์
 
สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
 
 
นางสาวเกษรา  จูทอง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
นางสาวจินตนา  อินทร์แหยม
ตำแหน่ง : ผู้ปฎิบัติงานบริหาร
 
นางจันทมา  คำพล
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
 
นางสาววรางค์ศิริ วโรดมรุจิรานนท์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
 

 

 
นายสิรณัฐชา  ศรีโกมลทิพย์
ตำแหน่ง :นักวิชาการโสตศึกษา
 
นายนคร  สุทธาวรรณ์
ตำแหน่ง : ลูกจ้างประจำ
 
นางสาวภรณ์นภัส  ธีระโรจนพงษ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
 
นางสาวราตรี  เหลืองดำรงค์
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา

 
   

นายธนาวุฒิ ภู่มาตร
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

 
นางสาวฝนทิพย์ สุเมฆะกุล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
   

 ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย

นางสาวธนิกา  จำนงค์ภักดิ์
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
 
นางสาวอังสุมา  มณีสุข
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
 
นางสาววิมาดา  ชนะวัฒนานนท์
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
 
นางสาวธิดา  ชื่นชม
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
 
นางสาวสิริรัตน์  แย้มสวน
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
 
นางสาวสุพิชาพัส  ทรัพย์สมบรูณ์
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
 
นางสาวอัมพิกา  ศรีบานเย็น
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
 

นางสาวสุดาพร  เดชอุดม
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

 

     
นางสาวสุทินา   อินทะนิน
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
     

เจ้าหน้าที่อาคารพลศึกษา

นางสาวอรญา   บุตรอ่ำ
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
 
นายธนวัฒน์ ยุมังกร
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
 
นายไกรศร พงษ์ศิริชัยเจริญ
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
นายโสภณ   แย้มนิยม
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
 
       

 

เจ้าหน้าที่ดูแลคณะครุศาสตร์

นางสาวบุญมา  สาดแล่น
ตำแหน่ง :พนักงานทั่วไป
นายประวิทย์ ทองขาว
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
นางสาวเสาวนีย์   รูปสูง
ตำแหน่ง :พนักงานทั่วไป
     

 

 

นางสมศรี   อู่ข้าวอู่น้ำ
ตำแหน่ง :พนักงานทั่วไป
นายณัฐดนัย      มนัสวงษ์กาญจน์ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
นายภัคธัช        เปียสมุทร
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป