Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  b

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

อาจารย์.ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ์

------------------------------------------------


......

------------------------------------------------

------------------------------------------------

 

Statistics Statistics
304834
Online User Online1
Today Today26
Yesterday Yesterday288
ThisMonth This Month5,518
LastMonth Last Month7,267
ThisYear This Year19,260
LastYear Last Year74,755

 

บุคลากรคณะครุศาสตร์
 
สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
นางสาวเกษา  จูทอง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมลล์ :
นางสาวจินตนา  อินทร์แหยม
ตำแหน่ง : ผู้ปฎิบัติงานบริหาร
อีเมลล์ :jintana_inyam@hotmail.com
นางสาวจันทมา  คำพล
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมลล์ :
นางสาววราค์ศิริ วโรดมรุจิรานนท์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมลล์ :
 
นายศิโรจน์  ศรีโกมลทิพย์
ตำแหน่ง :นักวิชาการโสตศึกษา
อีเมลล์ :
นายนคร  สุทธาวรรณ
ตำแหน่ง : ลูกจ้างประจำ
อีเมลล์ :
นางสาวภรณ์นภัส  ธีระโรจนพงษ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อีเมลล์ :

 ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย

 

 

 

นางสาวราตรี  เหลืองดำรงค์
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
อีเมลล์ :
นางสาวอังสุมา  มณีสุข
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
อีเมลล์ :
นางสาววิมาดา  ชนะวัฒนานนท์
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
อีเมลล์ :
นางสาวธนิกา  จำนงค์ภักดิ์
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
อีเมลล์ :
นางสาวสิริรัตน์  แย้มสวน
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
อีเมลล์ :
นางสาววนิดา  ทรัพย์สมบูรณ์
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
อีเมลล์ :
นางสาวอัมพิกา  ศรีบานเย็น
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
อีเมลล์ :
นางสาวธิดา  ชื่นชม
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
อีเมลล์ :

     
นางสาวจริยา  จันทร์เพ็ญ
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
อีเมลล์ :
     

เจ้าหน้าที่อาคารพลศึกษา

นางสาวกาญจนา ฐานะ
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
อีเมลล์ :
นายธนวัฒน์ ยุมังกร
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
อีเมลล์ :
นายไกรศร พงษ์ศิริชัยเจริญ
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
อีเมลล์ :
นายโสภณ   แย้มนิยม
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
อีเมลล์ :
     
นางสาวอรญา   บุตรอ่ำ
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
อีเมลล์ :
 
   

 

คนงานประจำอาคารพลศึกษา

 
นายประวิทย์ ทองขาว
ตำแหน่ง : คนงาน
 
 
 
 

แม่บ้านประจำคณะครุศาสตร์

นางสาวบุญมา  สาดแล่น
ตำแหน่ง :คนงาน
นางสาวเสาวนีย์   รูปสูง
ตำแหน่ง :คนงาน

แม่บ้านประจำศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย

 
นางสมศรี   อู่ข้าวอู่น้ำ
ตำแหน่ง :คนงาน