------------------------------------------------

       ปฏิทินกิจกรรม 

   


......

------------------------------------------------

------------------------------------------------

 

 

Statistics Statistics
471640
Online User Online2
Today Today155
Yesterday Yesterday386
ThisMonth This Month5,742
LastMonth Last Month8,934
ThisYear This Year73,841
LastYear Last Year112,225

   

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ข่าวทั่วไป

[17-08-2561]ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง  การรับรายงานตัวนักศึกษาเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1 - 4 ปีการศึกษา 2560 
[04-07-2561]ไฟล์ตรวจสอบเกรดวิชาเอก-และวิชาชีพครู- ปี 5 2 กค 2561
[25-05-2561]ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
[01-05-2561] ใบสมัครเข้าร่วมเครือข่ายโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู.docx
[01-05-2561] ประกาศคุรุสภา เรื่องหลักเกณฑ์สถานศึกษาฝึกประสบการณ์.PDF
[01-05-2561] ดาวน์โหลดเอกสารโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู.pdf 
[19-04-2561] ประชาสัมพันธ์โครงการสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงต่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[11-04-2561]ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผุ้มีสิทธิ์และยืนยันการเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
[20-03-2561]ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง โครงพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
[21-02/2561]ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารีบการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560
[10-01-2561]การอบรมเตรียมความพร่อมก่อนสอบและการทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ(CEPT) ก่อนจบการศึกษา สำหรับนักศึกษา(รหัส57)
[29-12-2560] ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
17/11/2560ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง รับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อรับทุนสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEFL/ITP ประจำปีการศึกษา 2560
17/11/2560เปิดรับสมัตนนักศึกษาทุกชั้นปีเพื่อรับทุนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP (120 ทุน) 
[04-10-2560]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และยินยันการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
[24-08-2560]หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
[24-03-2559] ดาวน์โหลดเอกสารรับรองคุณวุฒิ (ก.พ. ระดับบัณฑิตศึกษา) 
[24-03-2559] ดาวน์โหลดเอกสารรับรองคุณวุฒิ (ก.พ. ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) 
[24-03-2559] ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ. ระดับบัณฑิตศึกษา) 
[24-03-2559] ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ. ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) 

ข่าวรับสมัครและกิจกรรมภายนอกคณะ

 

 

ทดสอบ ลิงค์