ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

------------------------------------------------

       ปฏิทินกิจกรรม 

   


......

------------------------------------------------

      STUDENT

------------------------------------------------

    

 

 

Statistics Statistics
807797
Online User Online3
Today Today208
Yesterday Yesterday207
ThisMonth This Month5,544
LastMonth Last Month6,942
ThisYear This Year70,617
LastYear Last Year118,255

   

Slider images
Slider images

 

หลักสูตรและสาขาวิชาที่สอน

        ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) เปิดสอนเฉพาะภาคปกติ

» ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

» ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

» ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

» ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา(4ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 

» ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

» ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

» ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560)

» ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2560)

» ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)