ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

------------------------------------------------

       ปฏิทินกิจกรรม 

   


......

------------------------------------------------

      STUDENT

------------------------------------------------

    

 

 

Statistics Statistics
838015
Online User Online2
Today Today66
Yesterday Yesterday233
ThisMonth This Month6,862
LastMonth Last Month7,340
ThisYear This Year6,862
LastYear Last Year93,973

   

Slider images
Slider images

 

หลักสูตรและสาขาวิชาที่สอน

        ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) เปิดสอนเฉพาะภาคปกติ

» ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

» ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

» ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

» ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา(4ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 

» ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

» ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

» ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560)

» ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2560)

» ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)