------------------------------------------------

       ปฏิทินกิจกรรม 

   


......

------------------------------------------------

      STUDENT

------------------------------------------------

 

 

Statistics Statistics
566295
Online User Online1
Today Today177
Yesterday Yesterday189
ThisMonth This Month1,679
LastMonth Last Month8,264
ThisYear This Year53,322
LastYear Last Year115,174

   

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

***รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการ การแนะแนวอาชีพสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ตามคู่มือ สพฐ) รุ่นที่ 1 วันที่ 1 -2 มิ.ย 63 

***รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการ การแนะแนวอาชีพสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ตามคู่มือ สพฐ) รุ่น 2 วันที่ 10-11 มิ.ย 63 

***รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการ การแนะแนวอาชีพสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ตามคู่มือ สพฐ) รุ่น 3 วันที่ 17-18  มิ.ย 63 

***รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการ การแนะแนวอาชีพสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ตามคู่มือ สพฐ) รุ่นที่ 4 วันที่ 22-23 มิ.ย 63 

***รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการประเมินโครงการเพื่อรับการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ (รอบสี่) รุ่น 1 วันที่ 4-5 มิ.ย 63 

***รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการประเมินโครงการเพื่อรับการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ (รอบสี่) รุ่นที่ 2 วันที่ 15-16 มิ.ย 63 

***รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการ การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวทางอิงสมรรถนะเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษารุ่นที่ 1 
     วันที่ 25-26 พ.ค 63 

***รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการ การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวทางอิงสมรรถนะเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา รุ่น 2
     วันที่ 27-28 พ.ค 63 

***รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการ การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวทางอิงสมรรถนะเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
     รุ่น 1 วันที่ 8-9 มิ.ย 63 

***รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการ การจัดการเรียนรู้และการออกแบบกิจกรรม/สื่อ สำหรับครูปฐมวัย  รุ่น 3 วันที่ 27-28 พ.ค 63 

***รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการ การจัดการเรียนรู้และการออกแบบกิจกรรม/สื่อ สำหรับครูปฐมวัย  รุ่น 1 วันที่ 8-9 มิ.ย 63 

***รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการ การจัดการเรียนรู้และการออกแบบกิจกรรม/สื่อ สำหรับครูปฐมวัย  รุ่น 2 วันที่ 11-12 มิ.ย 63 

***รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS) ค้นคว้า รุ่นที่ 1
     วันที่ 18-19 มิ.ย 63 

***รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการ แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS) ค้นคว้า รุ่นที่ 2
     วันที่ 25-26 มิ.ย 63 

***รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการ การสร้างเครื่องมือวัดทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการพัฒนาคลังข้อสอบ วันที่ 22-23 มิ.ย 63

***รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการ การสร้างเครื่องมือวัดทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการพัฒนาคลังข้อสอบ  วันที่ 24-25 มิ.ย 63