------------------------------------------------

       ปฏิทินกิจกรรม 

   


......

------------------------------------------------

      STUDENT

------------------------------------------------

 

 

Statistics Statistics
566329
Online User Online1
Today Today211
Yesterday Yesterday189
ThisMonth This Month1,713
LastMonth Last Month8,264
ThisYear This Year53,356
LastYear Last Year115,174

   

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

***ประกาศรายชื่อโครงการพัฒนาศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริม
     การสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ออนไลน์ วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2563 รายวิชาคณิตศาสตร์

***ประกาศรายชื่อโครงการพัฒนาศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริม
     การสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ออนไลน์ วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2563 รายวิชาวิทยาศาสตร์

***ประกาศรายชื่อโครงการพัฒนาศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริม
     การสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ออนไลน์ วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2563 รายวิชาวิทยาการคำนวณ