ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

------------------------------------------------

       ปฏิทินกิจกรรม 

   


......

------------------------------------------------

      STUDENT

------------------------------------------------

    

 

 

Statistics Statistics
1001083
Online User Online2
Today Today111
Yesterday Yesterday360
ThisMonth This Month4,578
LastMonth Last Month25,066
ThisYear This Year63,811
LastYear Last Year106,119

   

จดหมายข่าว 2565-2566

 

 
วันที่ 26-27 มิถุนายน 2566 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครู ตามที่คุรุสภากำหนด (ระยะที่ 4)   โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่การประกันคุณภาพตามแนว AUNQA โครงการสัมมนาผู้บริหาร และครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2566
       
 
16 มิถุนายน 2566
ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.อรพรรณ ตู้จินดา คณบดีคณะครุศาสตร์ พบปะพูดคุยกับนักศึกษาและโอวาทแก่นักศึกษา โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบบรรจุครูผู้ช่วยและใบประกอบวิชาชีพครู 2566 ระยะที่ 2
  16-18 มิถุนายน 2566
โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบบรรจุครูผู้ช่วยและใบประกอบวิชาชีพครู 2566
ระยะที่ 2
12-13 มิถุนายน 2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำผลงานทางวิชาการของอาจารย์คณะครุศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ 2566
       
 
12-13 มิถุนายน 2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก (การอบรมเชิงปฏิบัติการ) กิจกรรมการแนะแนวสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ตามคู่มือสพฐ.)
 

8-9 มิถุนายน 2566
โครงการพัฒนาเครื่องมือวัดสมรรถนะตามแนว OBE (16 สาขาวิชา)
ณ โรงแรม อีโค โคซี บีชฟรอนต์ รีสอร์ท ชะอำ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด (ระยะที่ 3)
หัวข้อเรื่อง ปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

       
 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด
(ระยะที่ 3) 
หัวข้อเรื่อง การประกันคุณภาพ/การเปลี่ยนแปลงบริบทโลก/เศรษฐกิจ

 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด
(ระยะที่ 3)
หัวข้อเรื่อง การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด
(ระยะที่ 3)

 

ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

16 พฤษภาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 18-19 เมษายน 2566
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-Based Education: OBE) ตามเกณฑ์ AUN-QA
 
โครงการ สงกรานต์…ประเพณีไทย
วันที่ 11-12 เมษายน 2566
  โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบบรรจุ
ครูผู้ช่วยและใบประกอบวิชาชีพครู 2566 
วันที่ 8 เมษายน 2566
โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบบรรจุครูผู้ช่วยและใบประกอบวิชาชีพครู 2566 วิชาความรู้และลักษณะของการเป็นข้าราชการที่ดีและวิชามาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน 
วันที่ 3 เมษายน 2566
 
โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบบรรจุครูผู้ช่วยและใบประกอบวิชาชีพครู 2566 วิชาความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
วันที่ 1 เมษายน 2566
  โครงการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะครุศาสตร์ ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม
ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2566
โครงการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะครุศาสตร์ ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม
ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2566
       
 
  โครงการอบรมเสริมทักษะและคุณลักษณะความเป็นครูตาม Model Competency หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ระยะที่ 2
อบรมเรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิทยากรโดย
อาจารย์ปัณฑมาศ ผดุงชอบ
โครงการอบรมเสริมทักษะและคุณลักษณะความเป็นครูตาม Model Competency หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระยะที่ 2
อบรมเรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิทยากรโดย
อาจารย์ปัณฑมาศ ผดุงชอบ
       
 

กิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียกการสอนและสื่อแอพพลิเคชั่นสำหรับเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 1

  กิจกรรม การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Active Learning สาระวิชาสังคมศึกษา โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ 

วันที่ 11 มีนาคม 2566
       
 
โครงการสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 วันที่ 10 มีนาคม 2566   การคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการ
ประจำคณะครุศาสตร์
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
       
 
 
       
 
อบรมเรื่องการบริหารจัดการชั้นเรียนและการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ประพิมพร อันพาพรหม   โครงการฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด (ระยะที่ 2)
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ (วิชาเอก/วิชาชีพครู) 16 สาขาวิชา วันที่ 26 มกราคม 2566
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ (วิชาเอก/วิชาชีพครู) 16 สาขาวิชา วันที่ 25 มกราคม 2566

 

ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเขียน คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์จากการอ่านนิทานเรื่องกระต่ายกับเต๋า 
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล
 

 

ชุดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย พัฒนาทักษะการอ่านและเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    ชุดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อส่งเสริมการอ่านและการเขียนสระ
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชุดกิจกรรมแนะแรวการศึกษาและอาชีพเพื่อการรู้จักตนเองและอาชีพ
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6