ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

------------------------------------------------

       ปฏิทินกิจกรรม 

   


......

------------------------------------------------

      STUDENT

------------------------------------------------

    

 

 

Statistics Statistics
1001138
Online User Online1
Today Today166
Yesterday Yesterday360
ThisMonth This Month4,633
LastMonth Last Month25,066
ThisYear This Year63,866
LastYear Last Year106,119

   

ประวัติความเป็นมา


        คณะครุศาสตร์มีความเป็นมาสืบทอดจากหมวดวิชาการศึกษาในโรงเรียนสตรีฝึกหัดครู นครปฐม ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2479 และเมื่อได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2538 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิชาครุศาสตร์ และเปลี่ยนชื่อเป็นคณะครุศาสตร์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 รับผิดชอบงานด้านการผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา คณะครุศาสตร์บริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการคณะโดยการนำของคณบดีคณะครุศาสตร์ หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2550 ประกอบด้วยหลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) 9 หลักสูตร ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย พลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ดนตรีศึกษา และสังคมศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) 1 หลักสูตรได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา โดยรับผิดชอบในการจัดการศึกษาร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้คณะครุศาสตร์ยังรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วท.บ. 4 ปี) อีก 1 หลักสูตร คือ วิทยาศาสตร์การกีฬา นอกจากจะผลิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว คณะครุศาสตร์ยังรับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอีก 4 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรปริญญาโท 2 สาขาคือสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 3 หลักสูตรได้แก่ ประกาศนียบัตรวิชาชีพบัณฑิตวิชาชีพครู และประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา และประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัย ในการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว คณะครุศาสตร์มีคณาจารย์ที่มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในด้านการสอน มีห้องปฏิบัติการที่เอื้อต่อการเรียนรู้   มีเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้ความช่วยเหลือและแนะแนวทางในการเรียนให้กับนักศึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อนำไปสู่การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพด้วย ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงได้ดำเนินการทุกวิถีทางบนฐานศักยภาพที่มีอยู่ เพื่อสร้างครูดี ครูเก่ง มียุทธศาสตร์ ฉลาดใช้ภูมิปัญญา ตามปรัชญาและวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่เป้าหมาย คือการผลิตและพัฒนาครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ตอบสนองความต้องการของสังคม โดยคำนึงถึงเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 เป็นสำคัญ 

ความเป็นมาของ คณะครุศาสตร์มีพัฒนาการมาตามลำดับสรุปได้ดังนี้

- พ.ศ. 2479 เป็นโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด (ว.) เปิดสอนหลักสูตรฝึกหัดครู ประกาศนียบัตรจังหวัด (ว.) และหลักสูตรฝึกหัดครูประกาศนียบัตรฝึกหัดครูมูล (ป.) 
- พ.ศ. 2503 เป็นโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐมเปิดรับนักศึกษาชายเข้าเรียน และสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)
- พ.ศ. 2511 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูนครปฐม เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)
- พ.ศ. 2512 ขยายการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) และเปิดสอนหลักสูตรประโยคครูประถม (ป.ป.)
- พ.ศ. 2513 เป็นวิทยาลัยครูนครปฐม ขยายการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)
- พ.ศ. 2518 เปลี่ยนชื่อจากหมวดวิชาการศึกษาเป็นคณะวิชาครุศาสตร์
- พ.ศ. 2521 ขยายการเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ภาคปกติ และภาคพิเศษโดยจัดให้กับโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ (อ.คป)
- พ.ศ. 2529 เริ่มเปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (อ.คศ.) และ หลักสูตรปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ให้กับโครงการการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.)
- พ.ศ. 2538 ได้รับสถาปนาเป็นสถาบันราชภัฏนครปฐมตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 เปลี่ยนชื่อจากคณะวิชาครุศาสตร์เป็นคณะครุศาสตร์
- พ.ศ. 2540 เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (อ.คศ.) และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ภาคปกติ และภาคพิเศษ เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูตาม โครงการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการ สค.วค.) ซึ่งเป็นโครงการความรวมมือกับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- พ.ศ. 2541 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา (ค.ม.)
- พ.ศ. 2542 เปิดทำ กา ร สอนหลักสูต รอนุปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (อ.คศ.) แล ะหลักสูตรปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษสำหรับโครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพี่อครู ประจำการ (ศอ.คป.) เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาหลักสูตรและการสอน
- พ.ศ. 2546 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาสำหรับผู้บริหารประจำการ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสำหรับครูประจำการตามโครงการพัฒนาครูประจำการและผู้ บริหารประจำการ ให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการบริหารการ ศึกษา รุ่นที่ 1 (โครงการความรวมมือกับสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ)
- พ.ศ. 2547 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ตามโครงการพัฒนาผู้บริหารประจำการให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการ บริหารการศึกษา รุ่นที่ 2 (โครงการความร่วมมือกับสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ)
- พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน ทำหน้าที่รับผิดชอบการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี ในหลักสูตรต่อไปนี้
1.) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี)
     1.1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
     1.2 สาขาวิชาพลศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ
2) หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.4 ปี)
     สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ว.ท.บ. 4 ปี)
     สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา – การฝึกและการจัดการกีฬา
3) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต 1 ปี)
     3.1 สาขาวิชาชีพครู
     3.2 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
     3.3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
4) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
     4.1 สาขาการบริหารการศึกษา
     4.2 สาขาหลักสูตรและการสอน 
นอก จากนี้ คณะครุศาสตร์ยังรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิต สาขาการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป1) ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 3 สาขา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีก 3 สาขา ได้แก่ หลักสูตรคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ


ปรัชญา
“มุ่งสร้างครูดี มีความสามารถ ฉลาดใช้ภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาสังคม” 

วิสัยทัศน์ 
ภายในปี 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะเป็นต้นแบบในการผลิตครูและพัฒนาวิชาชีพครู และพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตสาขาครุศาสตร์ 
2. พัฒนาครู และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
3. วิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา 
4. บริหารวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
5. ส่งสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 


วัตถุประสงค์ 
1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีศักยภาพ และมีความสามารถในการแข่งขัน จิตสำนึกและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม 
2. เป็นผู้นำทางวิชาการในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในท้องถิ่น 
3. เป็นผู้นำด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านคุรุศึกษา 
4. เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อบริการแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น 
5. บริหารจัดการคณะครุศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ 


อัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะครุศาสตร์ 
“มีจิตวิญญาณความเป็นครู” ประกอบ ด้วยคุณลักษณะต่อไปนี้ คือ มีความเมตตาต่อศิษย์ บุคลิกภาพดี มีความรอบรู้ในสาขาวิชาชีพตน ถ่ายทอดเป็น มีเทคนิคการสอนดีและหลากหลาย