ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

------------------------------------------------

       ปฏิทินกิจกรรม 

   


......

------------------------------------------------

      STUDENT

------------------------------------------------

    

 

 

Statistics Statistics
1001122
Online User Online1
Today Today150
Yesterday Yesterday360
ThisMonth This Month4,617
LastMonth Last Month25,066
ThisYear This Year63,850
LastYear Last Year106,119

   

ทำเนียบคณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

  อาจารย์ล้วน  สุขบาง       พ.ศ. 2517-2520
  อาจารย์ดำรงค์   สากรวิมล           พ.ศ. 2520-2523
  ผศ.บรรดล  สุขปิติ              พ.ศ. 2524-2529
  อ.สุชาติ  ผุดผ่อง      พ.ศ. 2530-2534       
  อ.ไพโรจน์  ทองดี  พ.ศ. 2535-2538
  ผศ.สุนันท์  จรูญรัตน์        พ.ศ. 2539-2542
  อาจารย์มัณฑนา  เลี้ยงอำนวย       พ.ศ. 2543-2544
  ผศ.สุนีย์   แจ้งใจธรรม        พ.ศ. 2544-2552
  อาจารย์ชัยยุธ  มณีรัตน์        พ.ศ. 2552-2555
  ผศ.ดร.โยธิน  ศรีโสภา     พ.ศ. 2556-2560
  ผศ.ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ์          พ.ศ. 2560-2564
  ผศ.ดร.อรพรรณ ตู้จินดา พ.ศ. 2565-ปัจจุบัน