ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

------------------------------------------------

       ปฏิทินกิจกรรม 

   


......

------------------------------------------------

      STUDENT

------------------------------------------------

    

 

 

Statistics Statistics
1001133
Online User Online1
Today Today161
Yesterday Yesterday360
ThisMonth This Month4,628
LastMonth Last Month25,066
ThisYear This Year63,861
LastYear Last Year106,119

   

 คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์

 

 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ ตู้จินดา
ประธานกรรมการ

 
   
  รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญาภายืนยาว
กรรมการและเลขานุการ
 

อาจารย์ ดร.เทพยพงษ์ เศษคึมบง
กรรมการ

อาจารย์อำนวย สอิ้งทอง
กรรมการ

อาจารย์ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข
กรรมการ

​อาจารย์แก้วตา  ริวเชี่ยวโชติ
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหะ  พุกศิริวงศ์ชัย
กรรมการ

อาจารย์จิราภรณ์ อนุตธโต
กรรมการ

อาจารย์พนม จองเฉลิมชัย
กรรมการ

อาจารย์ ดร.นลินทิพย์ คชพงษ์
กรรมการ

อาจารย์ ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณี สุจจิตร์จูล
กรรมการ

นางสาวเกษรา จูทอง
เลขา
   
  นางสาวราตรีเหลืองดำรงค์
ผู้ช่วยเลขานุการ