ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

------------------------------------------------

       ปฏิทินกิจกรรม 

   


......

------------------------------------------------

      STUDENT

------------------------------------------------

    

 

 

Statistics Statistics
1001142
Online User Online1
Today Today170
Yesterday Yesterday360
ThisMonth This Month4,637
LastMonth Last Month25,066
ThisYear This Year63,870
LastYear Last Year106,119

   

นโยบายและแผนการพัฒนา

คณะครุศาสตร์ ได้กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการคณะ ดังนี้
1. นโยบายด้านการเรียนการสอน
1. ประกันคุณภาพการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร และทุกระดับ 
2. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และผู้เรียน และให้ทันสมัย
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสังคม และเทคโนโลยี 
3. พัฒนาบุคลากรให้ได้มาตรฐานอุดมศึกษา ทั้งด้านคุณวุฒิ และตำแหน่งทางวิชาการ 
4. ปฏิรูปการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จักคิด มีการฝึกปฏิบัติจริง และมีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
5. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา 
2. นโยบายด้านงานวิจัย
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ทำวิจัย 
2. จัดหาแหล่งทุนในการทำวิจัย 
3. สนับสนุนให้นำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน 
3. นโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กร
1. จัดทำแผนพัฒนาโปรแกรมวิชา และคณะ 
2. จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปี 
3. จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
     3.1 ฐานข้อมูลอาจารย์ อาจารย์พิเศษ 
     3.2 ฐานข้อมูลพัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ (รวมทั้งระบบการจัดเก็บการเบิกจ่ายใช้งาน การดูแลรักษา
อายุการใช้งานและประวัติการซ่อมและการบำรุงรักษา) 
     3.3 ฐานข้อมูลการเงินและงบประมาณ 
     3.4 ฐานข้อมูลนักศึกษา (ศิษย์เก่า-ปัจจุบัน) 
     3.5 ฐานข้อมูลผู้สอนและรายวิชา 

     3.6 ฐานข้อมูลหลักสูตร
4. นโยบายด้านการบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1. ปลูกฝังและเสริมสร้างให้นักศึกษา เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมไทย 
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ
5. นโยบายด้านการบริการวิชาการ
1. จัดอบรมบริการวิชาการ/วิชาชีพทางด้านวิชาชีพครูให้กับชุมชนและหน่วยงานภายนอก 
2. สร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการ
6. นโยบายด้านมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต
1. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ และมุ่งเน้นการประกันคุณภาพทางวิชาการ 
2. เพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาในด้านทักษะวิชาชีพ ทักษะทางภาษา การสื่อสาร และทักษะทางคอมพิวเตอร์
7. นโยบายงานประกันคุณภาพ
1. นำระบบงานประกันคุณภาพ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอนและการทำงานทุกงาน/โครงการ 
2. พัฒนาบุคลากรด้านประกันคุณภาพอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
3. ให้บุคลากรทุกคนตระหนักว่างานประกันคุณภาพเป็นนโยบายสำคัญที่ทุกคนจะต้องถือปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์
เพื่อให้การดำเนินงานของคณะเป็นไปตามปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจ
และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ของคณะ ดังนี้


ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม พัฒนาครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านครุศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ ทำนุบำรุงและสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 
ระบบธรรมาภิบาล
เพื่อให้การบริหารจัดการของคณะครุศาสตร์มีการบริหารจัดการที่ดี และสร้างความมั่นใจในการดำเนินการตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
กฎหมายและจริยธรรม คณะครุศาสตร์ได้กำหนดให้มีระบบการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินงานต่างๆ ผ่านคณะกรรมการดังนี้
1. คณะครุศาสตร์มีคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ทำหน้าที่พิจารณาและให้ข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินงานของคณะครุศาสตร์
โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้รับการเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำของคณะฯ ทำให้มีผู้แทนจากคณาจารย์ที่สามารถร่วมตรวจสอบการดำเนินงาน
ของคณะครุศาสตร์ได้
2. คณะกรรมการระบบงานชุดต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคณะฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และคณะกรรมการชุดต่างๆภายในคณะที่ทำหน้าที่วางแผน ควบคุม กำกับติดตาม
และกำหนดทิศทางการดำเนินงานของระบบคณะกรรมการชุดนั้นๆ
3. คณะครุศาสตร์มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบและคณาจารย์
ภายในคณะสามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานได้ มีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานทางเว็บไซด์
4. คณะครุศาสตร์มีการกำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการต่างๆ รวมไปถึงเกณฑ์การประเมินและพัฒนาแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
และใช้ภาวะผู้นำโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย