ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

------------------------------------------------

       ปฏิทินกิจกรรม 

   


......

------------------------------------------------

      STUDENT

------------------------------------------------

    

 

 

Statistics Statistics
1001113
Online User Online3
Today Today141
Yesterday Yesterday360
ThisMonth This Month4,608
LastMonth Last Month25,066
ThisYear This Year63,841
LastYear Last Year106,119

   

โครงสร้างองค์การการบริหารงาน

คณะ ครุศาสตร์เป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยการการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษาในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญา ตรี วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ด้านคุรุศึกษาและส่งเสริมวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา เน้นบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนส่ง เสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย 
ปัจจุบันคณะครุศาสตร์บริหารงานในรูปของคณะกรรมการ โดยมีคณะกรรมการประจำคณะ คณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา โดยมีการแบ่งส่วนราชการของคณะดังนี้ 
1. สำนักงานคณบดี ประกอบ ด้วย ส่วนสนับสนุนงานบริหาร ส่วนสนับสนุนงานวิชาการและส่วนสนับสนุนและพัฒนางานวิชาการ โดยมีคณบดี รองคณบดี และหัวหน้าสำนักงานคณบดี ทำหน้าที่ควบคุมดูแล ประสานงานและติดตามการให้บริการแก่คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยมีบทบาทหน้าที่ดังนี้
1.1 สนับสนุนงานบริหารจัดการของคณะในส่วนงานเลขานุการ งานประชาสัมพันธ์ งานธุรการ สารบรรณ งานนโยบายและแผน งานการเงินและงบประมาณ งานการเจ้าหน้าที่ งานพัสดุและอาคารสถานที่ ตลอดจนงานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 
1.2 สนับสนุนโปรแกรมวิชา/สาขาวิชาต่างๆในงานผลิตบัณฑิต งานพัฒนานักศึกษา งานส่งเสริมและบริการวิชาการ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานส่งเสริมการวิจัยคุรุศึกษา งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานวิชาการอื่นๆ 
1.3 ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการในศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและศูนย์ประสานงานบัณฑิตศึกษา 
2. กลุ่มงานวิชาการ ประกอบ ด้วยกลุ่มสาขาวิชา 1 กลุ่ม คือ กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์ ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย พลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ การประถมศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา หลักสูตรและการสอน จิตวิทยาและการแนะแนว วัดผลการศึกษา และพื้นฐานการศึกษา
อนึ่งการแบ่งกลุ่มสาขาวิชาดังกล่าว เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. แต่ในปัจจุบันคณะครุศาสตร์ได้กำหนดให้แต่ละกลุ่มสาขาวิชาบริหารงานแบบ สาขาวิชา ซึ่งประกอบด้วย 4 สาขาวิชา และ 4 กลุ่มวิชาดังนี้
1) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
2) สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
3) สาขาวิชาพลศึกษา
4) สาขาวิชาการประถมศึกษา 
5) กลุ่มวิชาวิจัยและวัดผลการศึกษา 
6) กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา 
7) กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน 
8) กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
ทั้งนี้ได้กำหนดให้แต่ละโปรแกรมวิชา/กลุ่มวิชามีพันธกิจหลัก ดังนี้
1) จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี 
2) พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตของกลุ่มสาขาวิชา/โปรแกรมวิชา ให้สอดคล้องกับปรัชญา และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของโปรแกรมวิชาและของคณะครุศาสตร์ 
3) พัฒนามาตรฐานหลักสูตรของกลุ่มวิชา/โปรแกรมวิชาให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะและมหาวิทยาลัย 
4) ส่งเสริมและพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาแต่ละกลุ่มสาขา วิชา/โปรแกรมวิชาให้สอดคล้องและเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
5) ศึกษาวิจัย องค์ความรู้ด้านคุรุศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ให้สอด คล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย
โครงสร้างการบริหารงานดังกล่าว สามารถแสดงได้ตามแผนภูมิการแบ่งส่วนราชการ ของคณะครุศาสตร์ดังนี้