ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

------------------------------------------------

       ปฏิทินกิจกรรม 

   


......

------------------------------------------------

      STUDENT

------------------------------------------------

    

 

 

Statistics Statistics
1001095
Online User Online1
Today Today123
Yesterday Yesterday360
ThisMonth This Month4,590
LastMonth Last Month25,066
ThisYear This Year63,823
LastYear Last Year106,119

   

คณาจารย์
 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 
 
       
     
 
 
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชา
 
 
 
       
 
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 
       
 
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
 
 
       
       

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
 
 
 
     
 
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชา
 
 
 
       
 
ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 
       
   
 
 
อาจารย์ลัทธสิทธิ์  ทวีสุข 
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
 
 
 
 
สาขาวิชาพลศึกษา
 
 
 
     
     
       
 
ตำแหน่ง: อาจารย์
 
 
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 
       
 
ตำแหน่ง: อาจารย์
 
ตำแหน่ง:อาจารย์
 
อาจารย์รวิวรรณ  สื่อสุวรรณ
ตำแหน่ง:อาจารย์
 
 
 
       
อาจารย์ฐปนพ เกิดสว่างเนตร
ตำแหน่ง: อาจารย์
 
นางสาวอรญา  บุตรอ่ำ
ตำแหน่ง: อาจารย์
 

อาจารย์หฤษนันท์  จันทร์ทอง
ตำแหน่ง: อาจารย์

 
     
กลุ่มวิชาวิจัยและวัดผลการศึกษา

 
 
 
     
 
ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานกลุ่มวิชา
 
   
       
   
 
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา

 
 
     
  อาจารย์ ดร.ธีรวุธ  ธาดาตันติโชค
ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานกลุ่มวิชา

 
   
       
         
  
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 

 

       
   
อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ  พุ่มดียิ่ง
ตำแหน่ง : อาจารย์

 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ ตู้จินดา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
 
กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน


 

     
 
 
ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานกลุ่มวิชา
 
 
       
 
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
 
       
   
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 
 
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
 
สาขาวิชาการประถมศึกษา

 

   
       
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชา
 
ตำแหน่ง : อาจารย์
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวและการศึกษาพิเศษ 

 

 

 
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ 
 
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชา