ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

------------------------------------------------

       ปฏิทินกิจกรรม 

   


......

------------------------------------------------

      STUDENT

------------------------------------------------

    

 

 

Statistics Statistics
1001123
Online User Online1
Today Today151
Yesterday Yesterday360
ThisMonth This Month4,618
LastMonth Last Month25,066
ThisYear This Year63,851
LastYear Last Year106,119

   

คุณลักษณะของบัณฑิตครุศาสตร์ที่พึงประสงค์ 

การ ผลิตบัณฑิตของคณะครุศาสตร์ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามปรัชญาของคณะ และสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ คณะครุศาสตร์ จึงกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
1. เป็นคนดีของสังคม
1.1 มีสขภาพกายสมบูรณ์ และสุขภาพจิตดี
         1.2 มีเจตคติที่ดีต่อมวลมนุษยชาติ
         1.3 มีจิตสาธารณะ
         1.4 มีค่านิยมและทักษะชีวิตที่เหมาะสมกับสังคมไทย
         1.5 ทำงานอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามครรลองธรรม
         1.6 ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมได้

 
2. เป็นครูดี ครูเก่ง
 2.1 มีความรู้และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู
         2.2 รักและศรัทธาในวิชาชีพครู
         2.3 เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใฝ่รู้เพื่อการพัฒนาตนเอง
         2.4 มีทักษะและเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้
         2.5 เป็นผู้นำในการปฏิรูปการเรียนรู้
         2.6 ขยัน รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และอดทน
         2.7 มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อศิษย์ และเพื่อนร่วมงาน
         2.8 ยึดหลักคุณธรรมในการปฏิบัติงาน และดำเนินชีวิต
         2.9 เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู
         2.10 เข้าใจผู้เรียนและมีกระบวนการการช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ที่มีประสิทธิภาพ
 
3. มียุทธศาสตร์ในสาขาวิชาชีพครู
3.1 มีความรู้ ความสามารถในศาสตร์ทางการสอน และการบริหารการศึกษา
         3.2 มีทักษะการจัดการให้สามารถเป็นผู้นำทางวิชาการ
         3.3 รู้จักแสวงหาความรู้ใหม่และฉลาดให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
         3.4 มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี
         3.5 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชาของตน